Etätyön valvonta ja yksityisyyden suoja

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Yritysjuridiikka
Language
fi
Pages
80
Series
Abstract
Etätyö on viime vuosina yleistynyt työskentelymuoto. Koronapandemia vauhditti etätöihin siirtymistä nopealla aikataululla vuonna 2020. Uusi tilanne on voinut luoda epäselvyyttä käytännöistä, kuten etätyön valvonnasta. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, mikä lainsäädäntö ja miten lainsäädäntö määrittää etätyön valvontaa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää millaisia valvontamenetelmiä työnantajalla voi olla käytössä sekä kuinka työntekijän yksityisyyden suoja rajoittaa etätyön valvontaa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty lainoppia, jonka avulla on pyritty selvittämään voimassa olevan kansallisen lainsäädännön kantaa etätyön valvontaan ja valvontamenetelmien käyttöä rajoittavaa yksityisyyden suojaa. Päälähteinä tutkielmassa on käytetty tutkimusaiheelle keskeisiä säädöksiä, jonka lisäksi lähteinä on käytetty oikeuskirjallisuutta, lainvalmisteluaineistoa, viranomaispäätöksiä, tutkimuksia, artikkeleja ja muita julkaisuja. Tutkielmassa on tarkasteltu etätyön käsitettä ja etätyöstä sopimista. Tämän jälkeen tutkielmassa esitellään etätyöhön, työn valvontaan ja yksityisyyden suojaan olennaisesti liittyviä lakeja ja asetuksia. Tutkielmassa käydään läpi mitä teknisin menetelmin toteutettavalla valvonnalla tarkoitetaan ja esitellään erilaisia työntekijään kohdistuvia valvontamenetelmiä. Valvontamenetelmien kohdalla tuodaan esiin menetelmään liittyviä yksityisyyden suojan rajoitteita ja henkilötietojen käsittelyn edellytyksiä. Tutkielmassa esitellään myös aiheeseen liittyviä viranomaispäätöksiä, jotka ilmentävät lain tulkintaa ja soveltamista käytännössä. Valvontamenetelmät liittyvät työntekijän yksityisyyden suojaan ja lainsäädäntö yksityisyyden suojasta liittyy usein henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Työntekijöiden henkilötietoja voi olla mm. työaika-asiakirjoissa ja niitä voi kertyä teknisestä valvonnasta. Valvontaa voi toteuttaa eri tavoin, mutta työnantajan on huomioitava siihen liittyen useita eri säädöksiä. Henkilötietojen käsittelyn tulee olla EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen käsittelyperiaatteiden ja yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain mukaista, sekä noudattaa tietosuojalakia. Työntekijän tulee tietää valvonnasta. Valvontamenetelmistä osan käyttöä määrittää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännökset. Lisäksi valvontaa rajoittaa osaltaan perustuslaki ja rikoslaki. Etätyön valvontaan liittyy tulkinnanvaraisuutta. Useiden säädösten rinnakkainen soveltaminen voi luoda tulkintaongelmia. Lainsäädännöstä ei löydy etenkään uusimpia teknisiä menetelmiä valvontaan ja henkilötietojen keräämiseen. Työnantajan käsittelemien työntekijän henkilötietojen tulee tarpeellisuusvaatimuksen mukaisesti olla välittömästi tarpeellisia työsuhteen kannalta. Tämä voi vaihdella eri työsuhteen mukaan, joten asiaa tulee arvioida tilannekohtaisesti. Työntekijän suostumuksen merkitys henkilötietojen käsittelyssä on kyseenalainen, eikä vaikuta tarpeellisuusvaatimuksesta poikkeamiseen. Valvontamenetelmien kohdalla tulee arvioida lainmukaisuutta, soveltumista ko. tilanteeseen ja työntekijän yksityisyyden suojan toteutumista.

Remote work has become more common in recent years. Covid-19 pandemic accelerated the transition to remote work with a fast schedule in year 2020. The new situation may have created uncertainty about the practices, such as the surveillance of remote work. The aim of the thesis was to find out which legislation and how the legislation determines remote work surveillance. In addition, the purpose was to clarify what kind of methods the employer can use for surveillance and how the protection of employee privacy restricts remote work surveillance. Legal dogmatics has been used as a research method to find out the stand of the current national legislation on the remote work surveillance and privacy protection limiting the use of surveillance methods. The main sources have been statutes central to the research topic. Also legal literature, law drafting materials, decisions of the authorities, studies, articles and other publications have been used. The thesis examines the concept of remote work and agreements of remote work. The thesis also presents the laws and Decrees essential to remote work, surveillance and privacy protection. The thesis reviews what is meant by technical monitoring and introduces different supervision methods aimed at the employee. When introducing the surveillance methods, the limitations of privacy protection related to the method and the conditions for processing personal data are brought out. In addition, the thesis presents decisions of the authorities related to the topic, which embody the interpretation and application of the law in practice. Surveillance methods are related to the protection of employee’s privacy, and legislation on the protection of privacy is often related to collection and processing of personal data. Employees’ personal data can include in working time records and can be accumulated from technical surveillance. Surveillance can be implemented in various ways, but the employer must take into account several different statutes in connection with it. The processing of personal data must comply with the processing principles of the EU’s General Data Protection Regulation, the Act on the Protection of Privacy in Working Life and the Data Protection Act. The employee must be aware of the surveillance. The Act on Electronic Communications Services determines part of the surveillance methods. Surveillance is also restricted by the Constitution of Finland and the Criminal Code of Finland. Remote work surveillance is open to interpretation. The parallel application of several regulations can create interpretation problems. The latest technical methods for surveillance and collecting personal data are not found in the legislation. The personal data processed by the employer must be directly necessary for the employment relationship according the necessity requirement. This varies in different employment relationships and should be assessed on a case-by-case basis. The meaning of the employee’s consent in personal data processing is questionable and doesn’t affect the necessity requirement. When using surveillance methods, legal compliance, applicability to the situation and implementation of the employee’s privacy protection must be assessed.
Description
Thesis advisor
Kuoppamäki, Petri
Hietanen-Kunwald, Petra
Keywords
etätyö, tekninen valvonta, yksityisyyden suoja, henkilötieto
Other note
Citation