Changing the Paradigm of Drawing Consumption

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-10-23
Department
Major/Subject
International Design Business Management
Mcode
SCI3062
Degree programme
Master’s Degree Programme in International Design Business Management (IDBM)
Language
en
Pages
62 + 10
Series
Abstract
Drawings have existed from the early times of mankind as a means of communicating thoughts forward, crystallizing ideas or simply for the sake of remembering something. While the production and delivery methods of drawings in the construction industry may have improved over the years, especially during the past few decades, the way to consume drawings has not progressed correspondingly. This research seeks to provide a comprehensive overview on the possibilities that may emerge from improvements in the process of drawing consumption, as well as to function as a guideline for anyone trying to understand the consumption of drawings as a practice, and furthermore, for anyone who may be interested in developing new technologies that specifically improve the consumption process of drawings. Findings of the study could potentially be used as a reference when developing new technologies, or at minimum they will contribute to the body of knowledge on the process of drawing consumption and on the philosophical qualities of drawings – which are topics that have not been studied extensively. As the title of the thesis suggests, an underlying hypothesis of the study is that a paradigm shift in the field of drawing consumption is something that – if attained – would allow the industry to transcend their current practices by improving the industry holistically. The research consists of two parts: a theoretical study during which the qualities and practices of drawing consumption are studied thoroughly, and a proof-of-concept study, that is an attempt to introduce a new technology in a form of a prototype that could work as a guideline or a contribution for any party interested in further research or development regarding the subject.

Piirustukset ovat olleet olemassa niin kauan kuin ihmisetkin, palvellen heidän kommunikointitarpeitaan, selkeyttääkseen ajattelua tai yksinkertaisesti muistin tukena. Vaikka rakennusalalla piirustusten tuotanto- ja toimitusmenetelmät ovat kehittyneetkin vuosien saatossa, etenkin viimeisten muutamien vuosikymmenien aikana, piirustusten kulutusprosessi ei ole kehittynyt vastaavasti. Tämän tutkimuksen pyrkimyksenä on tarjota kokonaisvaltainen kuva mahdollisuuksista joita voi seurata parannuksista piirustusten kulutusprosessissa, sekä toimia opasteena niille tahoille jotka haluavat ymmärtää piirustusten kulutusta prosessina – ja edelleen keille tahansa jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uusia teknologioita spesifisti piirustusten kulutusprosessin parantamiseksi. Tutkimuksen löydöksiä voidaan hyödyntää referenssinä uusia teknologioita kehittäessä, tai vähintäänkin ne palvelevat kasvattamalla sekä teoreettista ymmärrystä piirustusten kulutusprosessiin liittyen että piirustusten filosofisiin ominaisuuksiin liittyen. Kyseessä ovat aiheet joista ei löydy kattavaa tutkimustietoa ennestään. Kuten työn otsikko antaa ymmärtää, tutkimuksen perimmäisenä hypoteesina on olettamus siitä että paradigmamuutos piirustusten kulutusprosessiin liittyen auttaisi rakennusalaa pääsemään uudelle tasolle toimintatavoissaan edesauttaen alaa kokonaisvaltaisesti. Tutkimus koostuu kahdesta osa-alueesta: Ensimmäinen osa on teoreettinen tutkimus, jonka aikana piirustusten ominaisuuksia ja prosesseja tutkitaan perusteellisesti. Toinen osa on käytännön tutkimus, jossa esitellään uusi teknologia prototyypin muodossa, joka voi toimia opasteena tai kontribuutiona kenelle tahansa osapuolelle, joka on kiinnostunut aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta tai tuotekehityksestä.
Description
Supervisor
Peltokorpi, Antti
Thesis advisor
Suomi, Jukka
Keywords
drawing consumption, BIM, prototype, paradigm shift
Other note
Citation