Hintakuplat osakemarkkinoilla – analyysi ilmiön taustalla olevista tekijöistä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Kautta historian taloudellinen infrastruktuurimme on kärsinyt sitä horjuttavista kriiseistä. Kriisien kirjo on laaja, mutta yhä useammin olemme päätyneet tilanteeseen, jossa erilaisten varallisuuserien hintaa arvostetaan väärin. Pitkällä aikavälillä tämänkaltainen toiminta saattaa johtaa hintakuplan syntymiseen. Hintakuplalla tarkoitetaan tilannetta, jossa jonkin varallisuuserän hinta on korkeampi, kuin sen perustekijät antavat olettaa. Varallisuuserä on siis yliarvostettu. Yhä useammin hintakuplat ovat iskeneet osakemarkkinoille ja tässä työssä tutkimmekin osakemarkkinakuplien syntymekanismeja ja kuplien syntymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Työ on suoritettu kirjallisuuskatsauksena. Ennen kaikkea hintakuplat ovat yleisesti hyvin kompleksisia ja moniulotteisia ilmiöitä. Vaikka aiheesta on tehty paljon tutkimusta ja monet taloustieteilijät ovat perehtyneet ilmiöön, ei sille ole kyetty luomaan yhtä, yksimielistä teoriaa. Eroavaisuuksia löytyy niin hintakuplan tunnistamisen kuin kehittymisen syidenkin osalta ja tämä kertoo ilmiön vaikeasti hahmotettavasta luonteesta. Työssä käy ilmi, että hintakupliin liittyy merkittävästi epärationaalisuutta. Osakemarkkinoilla esiintyviä hintakuplia on lähes mahdotonta selittää rationaalisella sijoittajien toiminnalla tai tehokkaasti toimivilla osakemarkkinoilla. Näin ollen ilmiön taustalla on monia epärationaalisia tekijöitä, jotka ajavat osakemarkkinat kohti huumaa ja ylikuumentumista. Tätä huumaa on aiheeseen liittyvässä kirjallisuudessa usein nimetty järjettömäksi innostuneisuudeksi. Käyn läpi rakenteellisten, kulttuuristen ja psykologisten tekijöiden kautta sitä, miten osakemarkkinoilla päädytään järjettömään innostuneisuuteen, joka lopulta ajaa markkinat hintakuplaan. Rakenteellisista tekijöistä nousee esille erityisesti rahapolitiikan, sekä yksilöiden tarpeiden vaikutus osakemarkkinoihin. Kulttuurisissa tekijöissä avainasemassa ovat uutismedia sekä sijoittajien päätöksiä vääristävä uuden aikakauden ajattelu. Psykologiset tekijät ovat aina läsnä ihmisen päätöksenteossa ja erityisesti laumakäyttäytyminen, liiallinen itseluottamus sekä psykologiset ankkurit vaikuttavat päätöksentekomme osakemarkkinoilla. Hintakuplia aiheuttavia tekijöitä on paljon ja jokainen hintakupla kehittyy erilaisten vaikuttimien kautta. Yhdessä teoriat kuitenkin rakentavat kokonaisuuden, jonka avulla voimme ymmärtää osakemarkkinoilla syntyvien kuplien luonnetta paremmin. Työn lopussa otamme katsauksen 1990-luvulla kehittyneeseen IT-kuplaan ja huomaamme reaalimaailman esimerkin olevan vahvasti linjassa työssä käsiteltävien teorioiden kanssa.
Description
Thesis advisor
Mustonen, Mikko
Keywords
osakemarkkinat, järjetön innostuneisuus, hintakuplat, IT-kupla
Other note
Citation