Development compensation according to Land Use and Building Act

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 69
Series
Abstract
Land Use and Building Act was reformed 1st of July 2003. Statutes of compensation of costs incurred by local authorities from community building entries into force. This master's thesis describes how the costs of community building are collected if the landowner is not willing to make a land use agreement. The thesis describes of which components is the development compensation consisted of and models the progress of the process. The costs of the area covered by the detailed plan are decreed in the section 91 d of the Land Use and Building Act. Other costs cannot be considered when inflicting the development compensation. The costs are divided to plots according to their increase in value. The appreciation is valued usually with sales comparison method. The duration of the process can vary depending on the size of the area covered by the detailed plan among other things. In the studied cases the process took years, but it included not just the preparation of development compensation but also the phases of the detailed planning. Trying to interpret the statutes municipalities have come across some difficulties, one of which is the equal treatment of the landowners. The principles of calculating the land use agreement compensation and development compensation are quite different. This has led to difficulties in some municipalities.

Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL, 2003/222) muutettiin 1.7.2003, jolloin tuli voimaan MRL:n 12 a luku, jossa säädetään kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Tässä diplomityössä on kuvattu, miten yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvat kustannukset voidaan periä, mikäli maanomistajan kanssa ei onnistuta neuvottelemaan maankäyttösopimusta. Työssä on tutkittu kehittämiskorvauksen muodostumisen periaatteita sekä mallinnettu kehittämiskorvausprosessia kunnan näkökulmasta. Asemakaava-alueen yhdyskuntarakentamisen kustannukset muodostuvat MRL:n 91 d §:n kirjatuista kustannuksista. Muita kustannuksia ei voida ottaa huomioon kehittämiskorvausta määrättäessä. Kustannukset ositellaan tonteille niiden arvonnousun suhteessa. Tonttien arvonnousu tulee arvioida pääsääntöisesti kauppa-arvomenetelmällä. Kehittämiskorvausprosessin kesto voi vaihdella riippuen muun muassa kaava-alueen koosta. Tutkituissa tapauksissa koko prosessin kesto on ollut useampi vuosi, mutta prosessiin liittyy kehittämiskorvauksen valmistelun ja määräämisen lisäksi kaavoituksen eri vaiheita. Kehittämiskorvaussäännöstöä tulkitessaan kunnat ovat kohdanneet muutamia vaikeuksia ja ongelmia, joista päällimmäisin on maanomistajien yhdenvertainen kohtelu maankäyttösopimuskorvausta ja kehittämiskorvausta sovellettaessa. Korvausten laskentaperiaatteet eroavat toisistaan, jonka vuoksi yhdenvertaiseen lopputulokseen pääseminen on koettu osassa kunnista vaikeaksi.
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Ridell, Hannu
Keywords
development compensation, kehittämiskorvaus, land policy, maapolitiikka, land use agreement, maankäyttösopimus, real estate valuation, kiinteistöarviointi
Other note
Citation