The effect of cable factory's configuration on cooling water and energy consumption

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
Ene-58
Degree programme
Language
fi
Pages
84 s. + liitt.
Series
Abstract
Diplomityössä on syvennytty kaapelitehdassuunnitteluun kehitetyn laskentamenetelmän täydentämiseen jäähdytysveden ja energian kulutusten laskemisen osalta. Erityisesti kaapelitehtaan prosessilaitteita on mallinnettu ja niistä on selvitetty mitä tietoja tarvitaan jäähdytysveden ja energian kulutuksen laskemiseksi. Mallinnustyö on tehty rinnakkaissuunnittelun ja oliomallinnuksen periaatteita noudattaen. Työssä kuvatun menetelmän tarkoituksena on mallintaa kaapelitehtaan tehdassuunnittelu tasolle, jonka tuloksena syntyy modulaaristen linjojen ja koneiden konfiguraatio. Työssä on selvitetty esimerkkejä tuotannon järjestelyssä käytettävien toiminnallisten modulien mallintamiseksi tarvittavista yleisistä parametreista, joiden arvoja muuntelemalla voidaan mallintaa erilaisia fyysisiä ratkaisuja. Mallinnetuista ratkaisuista selviää samalla jäähdytysveden ja energian kulutus tehdyn konfiguraation pohjalta. Työ määrittelee myös konevalintojen toiminnot ja tietovirrat sekä esittää periaatteet tarvittavista laskenta-algoritmeista sellaisella tarkkuudella, että saavutettujen tulosten perusteella on mahdollista jatkokehittää suunnittelua tukevaa tehdaskonfigurointijärjestelmää energian kulutusten määrittelyn osalta. Konfigurointijärjestelmän lisäksi esitetään periaatteet tehdasmallin viemisestä simulointijärjestelmään, jolla kulutusten määrittäminen tarkentuu aikariippuvuuden huomioimisen avulla. Työssä määritellään myös raporttimallit tehdyn konfiguraation kulutusten raportoimiseksi. Työssä on luokiteltu ja mallinnettu esimerkkejä kaapelitehtaan laitemoduleista sekä kuvattu niiden liittyminen yhteen linjamoduleiksi. Työssä esitetään esimerkkitapauksessa tuotantolinja, jonka laitteiden tehojen arvoja on selvitetty niistä tehtävien kytkentöjen aiheuttamien kulutusten laskemiseksi. Kyseisestä linjasta tarkennetaan tutkimista vielä yhteen laitteeseen, jonka energiatase on määritelty.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Vedenpää, Timo
Keywords
cable factory, kaapelitehdas, modelling, mallinnus, , ,
Other note
Citation