Ympäristötiedonkeruu karttapohjaisen työkalun avulla suunnittelun tueksi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Geoinformatics (GIS)
Language
fi
Pages
56 + 4
Series
Abstract
Katusuunnitteluprojektit ovat laaja-alaisia projekteja, joissa tarvitaan monenlaista lähtötietoa ja joissa tehokas tiedonhallinta on tärkeää. Erilaisten lähtötietodokumenttien lisäksi maastokäyntien havainnot antavat tietoa alueesta ja sen erityispiirteistä, mikä ei muuta aineistoa tutkimalla selviä. Maastokäynnit tuottavat yleensä valokuvia ja mahdollisia maastokäyntiraportteja. Lähtötietojen hallinta ja dokumentointi toteutetaan yleisten inframallivaatimusten mukaisesti, mikä sisältää muun muassa kansiorakenteen ja lähtötietoluettelon aineistoille. Valokuville on oma kansionsa luettelorakenteessa, mutta luetteloon niitä ei yleensä lisätä. Valokuvien hallinta ei ole systemaattista ja ne eivät sisällä paikkatietoa, jolloin niiden hyödyt jäävät suppeiksi. Valokuvakansio saattaa sisältää kymmeniä tai jopa satoja valokuvia, joita ei ole kuvaavasti nimetty. Tässä työssä tutkittiin, millaisia paikkatietopohjaisia ratkaisuja maastohavaintojen kirjaukseen on olemassa ja miten sellaista voisi katusuunnitteluprojektissa hyödyntää. Kirjallisuuskatsauksen avulla taustoitettiin katusuunnitteluprojektin sijoittumista osana kaupunkisuunnittelua ja miten projekteissa lähtötietoja hallitaan. Lisäksi kirjallisuuskatsauksessa kerättiin tietoa ympäristötiedonkeruusta tieteellisistä artikkeleista ja selvitettiin, millaisia paikkatietopohjaisia sovelluksia tällä hetkellä on markkinoilla maastotiedon keruuseen. Yksi tällaisista sovelluksista on Esri Incin kehittämä ArcGIS Field Maps. Työn empiirisessä osassa tutkittiin ArcGIS Field Maps -sovelluksen hyödyntämistä maastokäyntien havaintojen kirjaamisessa ja hallinnassa katusuunnitteluprojektissa. Projektissa mukana olleiden, sovellusta käyttäneiden kokemuksia kerättiin haastatteluiden avulla. Haastatteluista saatujen tietojen perusteella paikkatietopohjainen sovellus olisi hyvä apuväline maastokäynneiltä saatujen tietojen jakamiseen ja tiedonhallinnan kehittämiseen. Havaintojen ja niihin liitettyjen valokuvien selaaminen karttapohjaisella sovelluksella koettiin käteväksi ja havaintojen esittely muille helpoksi. Haastatteluiden perusteella kerättiin myös suosituksia sovelluksen käyttöön liittyen seuraavissa projekteissa sekä jatkotoimenpiteitä, joita tarvitaan kattavan ohjeistuksen tekemiseen ArcGIS Field Maps -sovelluksen käyttöönottoon katusuunnitteluprojekteissa.

Street planning projects are wide-ranging projects where a wide variety of initial data is needed. In addition to various initial information documents, observations from field visits provide information about the area and its special features, which cannot be revealed by examining the material. Field visits usually produce photos and possible field visit reports. The management and documentation of initial data is implemented in accordance with general infra model requirements, which includes the folder structure, and the documentation list for the initial data. Photos have their own folder in the list structure, but they are not usually added to the documentation. The management of photos is not systematic, and they do not contain spatial information, so their benefits remain limited. A photo folder may contain tens or even hundreds of photos that are not descriptively named. In this work, it was investigated what kind of geospatial data-based solutions exist for recording environmental observations and how such could be used in a street planning project. In the literature review, it was explained the positioning of the street design project as a part of urban planning and how the initial data are managed in the projects. In addition, the literature review gathered information about environmental data collection from scientific articles and found out what kind of geospatial data-based applications are currently on the market for environmental data collection. One such application is ArcGIS Field Maps developed by Esri Inc. In the empirical part of the work, the utilization of the ArcGIS Field Maps application in recording and managing observations of field visits in a street planning project was investigated. The experiences of those involved in the project, who used the application, were collected through interviews. Based on the information obtained from the interviews, a geospatial application would be a good tool for sharing information obtained from field visits and developing information management. It was found convenient to compile the observations and the photos attached to them with a map-based application and to present the observations to others. Based on the interviews, recommendations were also collected regarding the use of the application in the following projects, as well as follow-up measures needed to make comprehensive instructions for the implementation of the ArcGIS Field Maps application in street planning projects.
Description
Supervisor
Tenkanen, Henrikki
Thesis advisor
Palvimo, Tiia
Keywords
ympäristötiedonkeruu, katusuunnittelu, suunnittelun lähtötiedot, valokuvat lähtötietona
Other note
Citation