The association between digitalization and audit risk – evidence from Finland 2012 – 2016

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
This thesis investigated the association between client company’s digitalization and external auditor’s audit risk – the risk that an auditor expresses unmodified audit opinion from materially misstated financial statements. The positive operational and economical impacts of information technology (hereafter IT) increase companies’ incentives to invest in digitalization, but on the other hand IT may introduce unintended business risks, control risks and financial reporting risks, which may increase the audit risk. Comprehensive use of IT or introduction of new technologies in the client company may challenge the auditor in understanding the IT systems as well as assessing and responding to the identified risks appropriately. Auditors modify their audit procedures depending on the audit risk, which is reflected in the audit fees and possible risk premiums. Hence, consistent with prior research, audit fees were set a proxy for audit risk in this thesis. The study used financial statements’ data of the 500 largest Finnish companies between the years 2012 – 2016 to test whether there is an association between digitalization and audit risk. The data were analyzed by two OLS linear regression models, in which the effects of digitalization related variables on audit fees were tested. In addition, the models were tested separately for listed and non-listed companies. The results indicated that the client company’s industry level digitalization index was negatively associated with audit risk. Nevertheless, the results of the listed and non-listed companies were not uniform. Digitalization index of non-listed companies was negatively associated with audit risk, but digitalization index of listed companies was positively associated with audit risk. Furthermore, IT expenses were positively associated with audit risk. The results of the study also showed that mere reporting of IT expenses on financial statements was not associated with audit risk. Analyzing the association between operating at the IT industry and audit risk, the results showed that operating at the IT industry decreased the audit risk in listed companies but increased the audit risk in non-listed companies. The results of the study contribute to the previous literature in two ways. First, the results imply that introduction of technology and the complexity of IT environment in client companies may increase auditors’ audit risk. Second, the study implies that long-term development of IT capability and comprehensive use of digitalization, reflected by the industry digitalization degree, may decrease the audit risk. Nevertheless, the question of whether and to what extent digitalization influences audit risk is not settled and further investigation is needed. However, this study extends the previous research by providing evidence on the association between digitalization and audit risk in the Finnish context.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin yritysten digitalisaation ja ulkopuolisen tilintarkastajan tilintarkastusriskin välistä yhteyttä. Kansainvälisten tilintarkastusstandardien mukaisesti, tilintarkastusriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että tilintarkastaja antaa epäasianmukaisen tilintarkastuslausunnon olennaisesti virheellisestä tilinpäätöksestä. Informaatioteknologian (IT) positiiviset toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset lisäävät yritysten kannustimia investoida digitalisaatioon, mutta toisaalta teknologia voi kasvattaa tilintarkastajan tilintarkastusriskiä. Erityisesti monimutkaisten IT-järjestelmien tai uuden teknologian toiminta voi olla vaikeasti ymmärrettävissä ja siten niihin liittyvien riskien arviointi ja riskeihin vastaaminen asianmukaisesti on haasteellista. Tilintarkastajat mukauttavat tarkastustoimenpiteitä tilintarkastusriskin perusteella, mikä heijastuu myös tilintarkastuspalkkioihin ja mahdollisiin riskipreemioihin. Tämän takia, aikaisempaa tutkimusta mukaillen, tilintarkastuspalkkiota käytettiin kuvastamaan tilintarkastusriskiä tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostui 500 suurimman suomalaisen yrityksen tilinpäätöstiedoista ajanjaksolta 2012 – 2016. Aineisto analysointiin kahden regressiomallin avulla, joissa testattiin digitalisaatioon liittyvien muuttujien yhteyttä tilintarkastuspalkkioihin. Lisäksi malleja testattiin erikseen pörssilistattujen ja listaamattomien yhtiöiden osalta. Tulokset osoittivat, että yhtiön toimialan digitalisaatioindeksi oli negatiivisesti yhteydessä tilintarkastusriskiin. Pörssiyhtiöiden ja listaamattomien yhtiöiden tulokset eivät olleet kuitenkaan yhdenmukaiset. Listaamattomien yhtiöiden digitalisaatioindeksi oli negatiivisesti yhteydessä tarkastusriskiin, mutta pörssiyhtiöiden digitalisaatioindeksi oli puolestaan positiivisesti yhteydessä tarkastusriskiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat myös, että IT kulujen raportointi tilinpäätöksessä ei ollut yhteydessä tilintarkastusriskiin. Yritysten IT-kulut olivat kuitenkin positiivisesti yhteydessä tilintarkastusriskiin. Tarkastellessa IT-toimialalla toimivien yhtiöiden ja tarkastusriskin välistä yhteyttä, tulokset osoittivat, että toiminta IT-alalla vähentää tarkastusriskiä pörssiyhtiöiden kohdalla, mutta lisää listaamattomien yhtiöiden tilintarkastusriskiä. Tutkimuksen tulokset kontribuoivat aiempaan tuskimuskirjallisuuteen kahdella tavalla. Ensinnäkin tulokset viittaavat siihen, että asiakasyritysten teknologian käyttöönotto ja IT-ympäristön monimutkaisuus voivat lisätä tilintarkastusriskiä. Toiseksi, IT-valmiuksien kehittäminen ja IT:n kattava käyttö toimialan tasolla voivat vähentää tilintarkastusriskiä. Kysymystä siitä, vaikuttaako digitalisaatio tilintarkastusriskiin ja missä laajuudessa, ei kuitenkaan ole ratkaistu ja lisätutkimuksia tarvitaan. Tämä tutkimus laajentaa kuitenkin aiempaa tutkimusta tarkastelemalla yhteyttä digitalisaation ja tilintarkastusriskin välillä Suomen kontekstissa.
Description
Thesis advisor
Niemi, Lasse
Maghakyan, Arpine
Keywords
auditing, audit fees, audit risk, digitalization, information technology
Other note
Citation