Modernisation of cruiser's electric network for hotel load

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
fi
Pages
119
Series
Abstract
Tässä diplomityössä perehdyttiin risteilyalusten sähkönjakeluun. Työn pääpaino asettuu hotellisähköä syöttävään jakeluverkon osaan sähkölaitteineen ja kaapelointeineen. Tarkoituksena oli kehittää nykyistä hotellisähköverkkoa huomioiden verkolle asetetut vaatimukset ja sitä koskevat säädökset. Verkkorakenteesta suunniteltiin toimintavarmempi vikatilanteissa ja kaapelimäärältään vähäisempi. Työn alkuosassa käsitellään risteilyaluksen sähkönjakeluverkkoa ja sen komponentteja yleisellä tasolla. Laivan sähkönjakeluverkossa käytettäviä kaapeleita ja kiskoja tarkastellaan muita komponentteja tarkemmin. Lisäksi on tutkittu verkossa esiintyviä säröjä ja hotellisähköverkon kuluttajien kuormitusta. Seuraavaksi tarkastellaan kolmea erilaista pääjakelun verkkorakennetta 220 V:n valaistuskuluttajia syöttäville jakelutauluille asti. Verkkojen suunnittelun taustalla on Helsingin telakalla rakennettava risteilyalus. Jokaisen verkkorakenteen yhteydessä käsitellään kyseisen verkon toimivuutta, kustannuksia, tilantarvetta ja painoa Lopuksi vertaillaan verkkorakenteita toisiinsa. Muusta verkosta erillisenä verrataan kaapeleilla ja kiskoilla toteutettua 440 V:n ja 220 V:n hotellikuorman sähkönsyöttöä pääjakelutaululta.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Kunnari, Jouko
Keywords
ship's electric distribution network, laivan sähkönjakeluverkko, electric appliance, sähkölaitteet, cables, kaapelit, bus bars, kiskot, network's operation, verkon toimivuus, costs, kustannukset, occupied space, tilantarve
Other note
Citation