High tensile steels in passenger vessels

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Laivanrakennusoppi
Mcode
Kul-24
Degree programme
Language
en
Pages
85 s. + liitt.
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on löytää järkeviä käyttökohteita teräksille joilla on suuri myötölujuus. Työssä on tutkittu loistoristeilijöitä ja automatkustajalaivoja. Työ rajoittuu päärunkorakenteisiin. Painonsäästö ja vaikutus painopistekorkeuteen on selvitetty. Aluksi on selvitetty erikoislujien terästen ominaisuuksia. Sitten on kartoitettu erikoislujille teräsrakenteille tyypillisiä ongelmia. Tämän jälkeen on tutkittu kolmea case-alusta. Kaksi aluksista on loistoristeilijöitä ja yksi on automatkustajalaiva. Erikoislujien terästen fysikaaliset ominaisuudet eivät juurikaan poikkea tavallisten terästen vastaavista. Hitsattavuus ei ole ongelma. Suurimmat ongelmat ovat väsyminen ja lommahdus. Vetomurtolujuudesta riippumatta hitsatun rakenteen väsymisikä on kääntäen verrannollinen väsyttävän jännityksen kolmanteen potenssiin. Tästä syystä erikoislujia teräksiä tulisi käyttää rakenteissa, joissa staattinen kuorma on suuri ja dynaaminen pieni. Erikoislujat teräkset eivät ole hyödyllisiä matkustajakansilla. Pohjarakenteissa lujan teräksen käytöllä voidaan säästää 6...8 % rakenteen painosta ja erikoislujalla teräksellä 11...13 %. Tässä yhteydessä luja teräs tarkoittaa myötörajaltaan 360 MPa ja erikoisluja teräs myötörajaltaan 500 MPa terästä. Kansirakennuksen laidoituksessa lujat teräkset eivät säästä painoa, mutta runkolaidoituksessa lujalla teräksellä voidaan säästää 8...9 % ja erikoislujalla 13...14 % rakenteen painosta. Laipioissa lujat teräkset eivät pääsääntöisesti tarjoa painonsäästöä. Poikkeuksen muodostavat vesitiiviit laipiot, joissa lujalla teräksellä voidaan saavuttaa 15...20 % ja erikoislujalla 23...27 % painonsäästö. Autokansissa luja teräs pienentää painoa 14 % ja erikoisluja 26...27 %. Kaikissa yllä mainituissa tapauksissa painonsäästöä seuraa painopistekorkeuden kohoaminen.
Description
Supervisor
Varsta, Petri
Thesis advisor
Viherkoski, Tommi
Keywords
Other note
Citation