Predicting of the economic result of the building project

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Department
Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
70 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli luoda malli rakennustyömaan taloudellisen lopputuloksen ennustamisesta sekä testata tätä mallia. Lopputuloksena syntyi periaatemalli rakennustyömaan lopputuloksen ennustamisesta YIT-Yhtymässä. Ennuste rakennustyömaan taloudellisesta lopputuloksesta voidaan laatia joko laskemalla kohteelle uusi kustannusarvio normaalilla arviotekniikalla (uudelleen arviointi) tai ennustamalla lopputulosta kustannustarkkailun senhetkisen tiedon pohjalta (ennustaminen). Tarkkailutiedon avulla rakennustyömaan taloudellista lopputulosta voidaan ennustaa erilaisilla menetelmillä: inventaaritarkkailu, tuotannonarvo, tuloksenarvo sekä määrä- ja hintaero. Näitä ennustusmenetelmiä sovelletaan eritavoin ennustettaessa joko suorite- tai panospohjaisesti. Luotu malli perustuu Talo 90 -nimikkeistön mukaiselle hankintapohjaiselle ennustusmallille. Tavoitebudjetti jakautuu työ- ja hankintatehtäviin sekä työmaatekniikkaan. Työtehtäviä ennustetaan suoraviivaisesti sen mukaan, kuinka tehtävä on tähän asti sujunut. Varsinaista yhteen valittuun tarkkailuhetkeen ajoittuvaa hankintojen tarkkailukatkoa ei pidetä, vaan hankintojen budjettitarkkailu perustuu jatkuvaan tehtyjen kauppojen valvontaan. Työmaateknisiä tehtäviä ennustetaan invetaaritarkkailumenetelmällä aikataulupohjaisesti. Ennen luodun periaatemallin käyttöönottoa on sillä suoritettava täydellinen testaus nykyisten järjestelmien rinnalla. Vasta tämän jälkeen mallin käytölle tuotannossa on perusteita.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Toikkanen, Sakari
Keywords
predicting, ennustaminen, cost observation, kustannustakkailu, calculation routines, laskentarutiinit, accrual basis, suoritepohjaisuus, resource basis, panospohjaisuus, predicting, cost observation, calculation routines, accrual basis
Other note
Citation