Somatiikka ja vastuullisuus – Kehotietoisuus vaatesuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Maisterin opinnäytetyö on saanut alkunsa halusta tuoda ilmastokeskustelun diskurssiin yksilö, keho ja psyyke. Työn teoria pohjautuu Merleau-Pontyn fenomenologiseen filosofiaan kehosta ja aisteista ensisijaisina välineinä tietoisuuden kokemukseen sekä henkilökohtaisen vastuullisuuden (personal sustainability) ja somaattisen suunnittelun (soma design) käsitteisiin. Työssä käsitellään seuraavia kysymyksiä: Mitä ulottuvuuksia kehotietoisuus tuo vaatesuunnittelun prosessiin? Ja mitä kosketuspintoja siitä voi löytää vastuullisen suunnittelun kanssa? Näiden pohjalta rakennetaan ajatusta siitä, miten ruumiillisuus ilmenee suhteessa toimintaan ja maailmaan, ja muotoilee yhden näkökulman siihen mitä vastuullisuus voisi olla. Opinnäyte on laadullista fenomenologista tutkimusta, jossa ‘elävää kokemusta’ tutkitaan taiteellisessa toiminnassa ja kehotietoisissa harjoitteissa. Autoetnografiaa hyödynnetään tutkimusmetodina, joka on väline kokemuksen; oman ajattelun ja taiteellisen toiminnan dokumentointiin. Materiaali koostuu vapaamuotoisesta päiväkirjasta sekä materiaalipäiväkirjasta. Materiaalipäiväkirja toimii taustatutkimusmateriaalina, joka dokumentoi kerättyjä, kerääntyneitä ja löydettyjä materiaaleja sekä niihin liittyviä tunnekokemuksia ja muistoja. Ympäristöstä löytyneisiin materiaaleihin liittyvä tunne- ja kokemusperäinen suhde käsitteellistetään ja tehdään päiväkirjan avulla näkyväksi. Kerättyjen materiaalien pohjalta rakentuu opinnäytteen produktiivinen osio, vaatemallisto. Mallisto on syntynyt toiminnassa ja reaktioina, omaa kehoa ja vuorovaikutuksellisuutta hyödyntäen. Kehotietoisuudesta käsin nousseet teemat: havainnot, emootiot, toiminta ja vuorovaikutus ohjaavat prosessin taiteellista sisältöä. Taiteellinen työ on tutkimusta siitä, miten fenomenologinen näkökulma toimii henkilökohtaisena filosofiana ja konkreettisena tapana lähestyä suunnittelua.

This master's thesis has its origins in the desire to bring the individual, the body and the psyche into the discourse on climate debate. The work has its theoretical basis in Merleau-Ponty's phenomenological philosophy of the body and the senses as the primary means of experiencing consciousness, as well as in the concepts of personal sustainability and soma design. The work addresses the following questions: What dimensions does body awareness bring to the clothing design process? And what interfaces can be found with sustainable design? Based on these questions, the thesis constructs an idea of how corporeality manifests itself in relation to action and the world and how that formulates one perspective on the concept of sustainability. The thesis is a qualitative phenomenological study in which ‘living experience’ is explored in artistic practise and body awareness exercises. Autoethnography, a research method that functions as a tool for outlining experience, is utilized to document one’s own thinking and artistic practice. The material consists of a free-form diary and a material diary. The material diary serves as research material that documents the collected, accumulated, and found materials. The emotional and experiential relationship related to the materials is conceptualized and made visible through the diary. The productive section of the thesis, a clothing collection, is built on the basis of the collected materials. The collection was created in action and through reactions, utilizing one's own body and interactivity. Themes arising from body awareness; perceptions, emotions, action, and interaction guide the artistic content of the process. The aim of the artistic practise is the study of how a phenomenological approach works both as a personal philosophy and as a concrete way to approach a design process.
Description
Supervisor
Niinimäki, Kirsi
Thesis advisor
Niinimäki, Kirsi
Peltonen, Elina
Keywords
vaatesuunnittelu, vastuullisuus, somaattinen suunnittelu, fenomenologia, kehotietoisuus, henkilökohtainen vastuullisuus
Other note
Citation