Tokyo flâneur: A study of urban experience In narrative

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
198
Series
Abstract
This master's thesis, titled Tokyo Flâneur: A Study Of Urban Experience In Narrative, is a written exploration of urban issues, composed metaphorically into a three-act story structure. It is an empirical, intellectual study, in which the author's observations, contemplations and interpretations aim to produce a vivid, dramatic presentation of the city: how the city is experienced by citizens, and how that experience is understood and shared with others through narrative means. The research strategy applied in the study is three-fold. It is a combination of phenomenology, hermeneutics, and narratology. The author examines urban phenomena through a variety of materials, such as urban research and literature, prose and artworks, conversations with citizens and academics, and personal observations made in urban environments, especially in Japan during a one-year study exchange. The analysis of findings is presented as a conceptual three-act story, which illustrates the author's understanding of the city and the formation of urban experience from an individual's point of view. The thesis also includes short pieces written in a more creative, freeform narrative, to convey the author's personal impressions of the city of Tokyo. The thesis concludes with review and critique, reflecting upon the use of chosen research methods, the thesis as a process, and the overall results of analysis and presentation. As a final note, the author shares a personal vision for endorsing a culture of flânerie and urban narrative in everyday life in the city.

Tämä maisterin opinnäyte nimeltä Tokyo Flâneur: Tutkielma kaupunkikokemuksesta narratiivissa on kolminäytöksiseen tarinamuotoon metaforisesti jäsennetty kirjallinen tutkimusmatka kaupungin ilmiöihin. Kyseessä on empiirinen, intellektuaalinen tutkielma, jossa tekijän pyrkimys on havaintojen, pohdintojen ja tulkintojen kautta tuottaa elävä, dramaattinen esitys kaupungista: kuinka kaupunkilaiset kokevat kaupungin, ja kuinka tätä kokemusta ymmärretään ja jaetaan toisten kanssa kerronnallisin keinoin. Tutkielmassa sovellettu tutkimusstrategia on kolmijakoinen. Se on yhdistelmä fenomenologista, hermeneuttista ja narratiivista tutkimusta. Tekijä tarkastelee urbaaneja ilmiöitä monenlaisten aineistojen kautta, joita ovat esimerkiksi kaupunkitutkimus ja -kirjallisuus, proosa ja taideteokset, keskustelut kaupunkilaisten ja akateemikkojen kanssa, sekä omakohtaiset havainnot kaupunkiympäristöistä, erityisesti Japanissa vietetyn vuoden vaihto-opiskelun ajalta. Tutkimustulosten analyysi on esitetty käsitteellisenä kolminäytöksisenä tarinana, joka havainnollistaa tekijän ymmärrystä kaupungista ja kaupunkikokemuksen muodostumisesta yksilön näkökulmasta. Opinnäyte sisältää myös lyhyitä tekstikatkelmia, jotka on kirjoitettu luovasti vapaamuotoiseen narratiiviin välittämään tekijän henkilökohtaisia vaikutelmia Tokion kaupungista. Opinnäyte päättyy yhteenvetoon ja itsearviointiin valituista tutkimusmenetelmistä, opinnäytteen tekemisestä prosessina, sekä analyysin tuloksista ja esityksestä kaiken kaikkiaan. Loppusanoina tekijä jakaa oman visionsa flaneerauskulttuurin ja urbaanin kerronnan tukemiseksi jokapäiväisessä kaupunkielämässä.
Description
Supervisor
Laurila, Tiina
Thesis advisor
Niinimäki, Kirsi
Keywords
city, flâneur, narrative, Tokyo, urban experience, urban planning
Other note
Citation