Ingredients of good work; a case study in a private healthcare organization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
95
Series
Abstract
Good Work is a model that consists of three separate components, Excellence, Engagement and Ethics. The theory contribution of the thesis consists of two separate parts, the first of which examines, what is said of each about the components within the Good Work framework, and the second what is said outside the framework. The empirical part examines how the components of Good Work are present in a private healthcare organization. The first theoretical part examines not only literature produced within the Good Work Project, but also literature preceding it written by the key figures of the Project. The second theory part examines the components of Good Work as presented in the literature outside the Good Work Project. This examination is explorative in nature. The empirical part of the thesis examines how the components of Good Work are present in certain private healthcare organization. Empirical data is mostly in qualitative form by most, although the material is also supplemented by data from a short work engagement questionnaire. According to the data analysed it is determined that the case organization is an exceptional example of an organization, in which Good Work is present as defined by the model. Based on this research it may be concluded, that the Good Work model is functional as it is presently defined. According to this research, no component of the model should be abandoned; neither there is a ground to add a new component to the model.

Hyvä työ on malli, joka kuvaa sitä, miten työtä tehdään hyvin. Malli koostuu kolmesta komponentista, joita ovat erinomaisuus, toiminnan imu ja eettisyys. Toiminnan imu mukailee aiempaa termiä työn imu. Diplomityön teoriaosio koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä tutkitaan, mitä kustakin komponentista on sanottu Hyvä työ-projektin tiimoilta. Toinen osa puolestaan tutkii, mitä kustakin komponentista on sanottu Hyvä työ-projektin ulkopuolella. Empiirisessä osiossa on tutkittu, kuinka Hyvän työn komponentit tulevat esille yksityisessä terveydenhuollon organisaatiossa. Ensimmäisessä teoriaosassa tutkitaan paitsi Hyvä työ-projektin yhteydessä syntynyttä, myös sitä edeltänyttä kirjallisuutta, jota projektin avainhenkilöt ovat kirjoittaneet. Toinen teoriaosa käsittelee Hyvän työn osatekijöitä sen perusteella, mitä niistä on sanottu Hyvä työ-projektin ulkopuolella. Tämä katsaus on luonteeltaan eksploratiivinen. Empiirinen osa tutkii, miten Hyvän työn komponentit ilmenevat eräässä yksityisessä terveydenhuollon organisaatiossa. Aineisto on suurelta osin laadullisessa muodossa, vaikka tutkimukseen liittyy myös työn imu-kysely. Aineiston perusteella päätellään, että kohdeorganisaatio on erinomainen esimerkki organisaatiosta, jossa tehdään Hyvää työtä siten kuin se on mallissa määritelty. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa myös siltä, että malli on nykyisellään toimiva; tämän tutkimuksen perusteella yhtään Hyvän työn komponenteista ei ole syytä poistaa mallista eikä uusien komponenttien lisäämiseksi löytynyt perusteita.
Description
Supervisor
Saarinen, Esa
Thesis advisor
Saarinen, Esa
Keywords
exellence, erinomaisuus, engagement, toiminnan imu, ethics, eettisyys, good work, hyvä työ, healthcare, terveydenhuolto
Other note
Citation