Kaukolämpöverkon investoinneissa suunnitteluun käytetyt resurssit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-06-10
Department
Major/Subject
Energy Systems and Markets
Mcode
ELEC3048
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Language
fi
Pages
45+25
Series
Abstract
Tieteellinen kirjallisuus tuntee paljon tutkimuksia eri projekteista ja yleisestä projektinhallinnasta. Rakennus- ja infraprojektit ovat yleinen tämän tutkimusaiheen alalaji. Kaukolämmön osalta projektitutkimus on kuitenkin vähän tutkittu aihe, mutta kaukolämmön rakentamis- ja suunnitteluprosessia ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Kaukolämpö on tärkeä osa etenkin suomalaista energiainfrastruktuuria, jonka rakentaminen ja saneeraaminen on jatkuvaa ja vuosittaista. Prosessin tutkiminen ja tehostaminen palvelisi täten kaikkia kaukolämpöprojektin osapuolia, aina loppukäyttäjästä verkon omistajaan. Tässä diplomityössä tarkastellaan kaukolämpöverkon investointien suunnitteluprosessia erityisesti urakoitsijan näkökulmasta. Nykyään lähes kaikki kaukolämpöverkon rakennustyöt Suomessa teetetään aliurakoitsijoilla, suunnittelun tapahtuessa tilaajan tai konsulttitoimiston toimesta. Kommunikointi ja luottamus tilaajan ja urakoitsijan välillä ovat tällöin ensiarvoisen tärkeitä projektien läpiviennin kannalta, sillä urakointisopimukset ovat usein kestoltaan pitkiä. Sujuvasti läpi viety projekti on oletusarvoisesti myös kustannustehokkain. Koska Suomen maanrakennuskausi on lyhyt ja rajallinen, projekteja suoritetaan samanaikaisesti ja peräkkäin. Viivästykset yhdessä projektissa saattavat tällöin kumuloitua muihin projekteihin viivästyttäen niitä ja kasvattaen koko rakennuskauden kustannuksia. Prosessia tutkittiin tarkastelemalla ennalta valittuja kaukolämpöprojekteja ja haastattelemalla asiantuntijoita eri organisaatioista kaukolämmön alalla. Tutkimuksessa selvisi, että suurin osa viivästyksistä tapahtuu puutteellisen ennakkoselvitystyön vuoksi. Mahdollisiin esteisiin ja muutoksiin on huomattavasti helpompi reagoida suunnitteluvaiheessa kuin toteutusvaiheessa. Suunnittelun resursseja ei myöskään yleisesti mitata projektikohtaisesti. Tutkimuksen pohjalta voitaisiin myös todeta, että tuntien lisääminen suunnitteluprosessiin tulisi todennäköisesti halvemmaksi, kuin viivästyksen toteaminen rakennusvaiheessa. Kaukolämpöverkon rakennusprojekteja olisi syytä tutkia tulevaisuudessa enemmän. Suunnittelun työmarkkina- ja resurssitilanne herättivät myös kysymyksiä, joita voisi olla tarpeen tutkia tulevaisuudessa.

Scientific literature contains numerous studies on various projects and general project management. Construction and infrastructure projects are a common sub-field of this research topic. However, regarding district heating, project research is relatively scarce, and the construction and planning process of district heating has been scarcely studied. District heating is an important part of Finnish energy infrastructure, with construction and renovation being continuous and annual processes. Examining and optimizing the process would benefit all parties involved in district heating projects, from end-users to network owners. This master's thesis examines the planning process of district heating network investments, particularly from the contractor's perspective. Nowadays, almost all district heating network construction works in Finland are subcontracted, with planning typically handled by the client or consulting firm. Communication and trust between the client and contractor are crucial for the successful completion of projects, as subcontracting agreements are often long-term. A smoothly executed project is inherently the most cost-effective. Since Finland's construction season is short and limited, projects are carried out simultaneously and sequentially. Delays in one project may accumulate into delays in others, thus increasing the overall costs of the construction season. The planning process was investigated by examining pre-selected district heating projects and interviewing experts from various organizations in the district heating sector. The study found that most delays occur due to insufficient preliminary surveys. It is much easier to react to potential obstacles and changes during the planning phase than during the implementation phase. Planning resources are also generally not measured on a project-by-project basis. Based on the research, it could also be concluded that investing more hours in the planning process would likely be cheaper than detecting delays during the construction phase. There should be more research conducted on district heating network construction projects in the future. The job market and resource situation in planning also raised questions that may need to be investigated in the future.
Description
Supervisor
Lahdelma, Risto
Thesis advisor
Lahdelma, Risto
Keywords
kaukolämpö, kaukolämmön rakentaminen, projektit, suunnitteluprosessi
Other note
Citation