How to refute the idea of an existing nature-culture dualism through clothing design?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
102
Series
Abstract
This master’s thesis is an entity based on the literature review and design process, which aims to find solution to the question ‘’How to refute the idea of an existing nature-culture dualism through clothing design?’’. Based on the literature, one of the most important observations that emerged was that nature and culture are not separate from each other, even though the clothing market underlines this artificial dualism by conceptualising outdoor and fashion clothing as separate clothing categories. However, often the intended use could be exactly the same. The prototype womenswear concept materializes the findings of the literature research. The concept encourages to see nature in the urban as well as to bring the fashion inspired silhouettes to the trekking trails. This thesis’ productive part is being supplemented with an entity of visual and rhetoric communication concept created for social media, which serves as an example of the coherence of nature and culture. As previously mentioned the thesis consists of three parts which are the literature review, womenswear prototype concept of six garments and the concept’s visual and rhetoric communications designed for social media. The literature part explores the factors which affected the creation of the prototype womenswear clothing concept by delving into the human’s nature- culture relationship. A semiotic analysis was also included as an addition to the literature review. The analysis was conducted of Instagram posts by companies I divided to belong under categories of outdoor or fashion. The goal of the semiotic analysis was to investigate how the nature-culture dualism manifests itself also within the commercial clothing market. Furthermore, the research based on literature aims to specify the starting points for the prototype womenswear concept. The productive part is conducted using autoethnography as a research method by creating prototypes of womenswear clothing that reflect my personal needs for everyday clothing. The prototype womenswear concept born as the final result does not offer an exhaustive answer to the subject, but rather creates a new starting point how to develop it further. In addition to the observations on nature-culture dualism, I also got to the premises of an important skill needed in clothing design, to deepen my understanding of why and for whom I am designing for. Through this, I learned how to design even more relevant products for users. Through the different aspects of the work, i.e. clothing design and visual communication, I have been able to strengthen my own designer identity and combine it with my fashion marketing studies.

Tämä maisterin opinnäytetyö on kirjallisuuteen ja suunnitteluprosessiin pohtautuva kokonaisuus, joka pyrkii löytämään vastauksen kysymykseen ‘’Kuinka kumota ajatus olemassa olevasta luonto- kulttuuri dualismista vaatesuunnittelun avulla?”. Kirjallisen tutkimuksen myötä pinnalle nousi yhdeksi tärkeimmäksi havainnoiksi se, että luonto ja kulttuuri eivät ole erillisiä, vaikka vaatemarkkinat korostavatkin tätä keinotekoista dualismia konseptoimalla ulkoilu- ja muotivaatteen erillisiksi vaatekategorioiksi. Usein vaatteen käyttötarkoitus on kuitenkin tismalleen sama molemmissa kategorioissa. Produktiivinen osuus konkretisoi kirjallisen tutkimuksen tulokset, joihin opinnäytetyön prototyyppinaistenvaatteet pohjautuvat. Tämä vaatekonsepti kannustaa näkemään luonnon kaupungeissa sekä tuomaan muodista inspiroituneet siluetit metsäpoluille. Tämän opinnäytetyön produktiivista osuutta täydentää sosiaaliseen mediaan luotu visuaalisen ja retorisen viestinnän kokonaisuus, joka toimii esimerkkinä luonnon ja kulttuurin yhteneväisyydestä. Kuten aiemmin mainittu, opinnäytetyö koostuu kolmesta osiosta eli kirjallisesta tutkimuksesta, prototyyppinaistenvaatekonseptin luomisesta sekä sille suunnitellusta visuaalisesta ja retorisesta viestinnästä sosiaalisessa mediassa. Työn kirjallinen osuus pyrkii täsmentämään prototyyppinaistenvaatekonseptin lähtökohtia syventymällä ihmisen luonto-kulttuurisuhteeseen. Lisäksi kirjalliseen osuuteen sisältyy myös ulkoilu- ja muotivaatteeksi määrittelemieni yritysten Instagram-postauksien perusteella toteutettu semioottinen analyysi. Semioottisen analyysin tavoite oli kirjallisuuden lisäksi kartoittaa miten luonto-kulttuuridualismi ilmenee myös nykypäivän kaupallisilla vaatemarkkinoilla. Produktivinen osuus on toteutettu käyttäen autoetnografisen tutkimusmenetelmän keinoja, luomalla prototyyppejä naistenvaatteista, jotka reflektoivat omia käyttövaatetarpeitani. Lopputulemana syntynyt prototyyppinaistenvaatekonsepti ei tarjoa tyhjentävää vastausta aiheeseen, vaan luo uuden lähtökohdan sille, miten jatkaa konseptin kehittämistä. Luonto- kulttuuridualismiin liittyvien havaintojen lisäksi, pääsin myös vaatteen suunnittelulle tärkeän lähtönkohdan äärelle eli syventämään ymmärrystäni miksi ja kenelle suunnittelen. Tätä kautta opin miten voidaan suunnitella entistäkin merkityksellisempiä tuotteita käyttäjille. Työn eri osa-alueiden eli vaatesuunnittelun sekä visuaalisen viestinnän avulla olen voinut vahvistaa omaa suunnittelija identiteettiäni ja yhdistämään sen muotimarkkinoinnin opintoihin.
Description
Supervisor
Ervamaa, Anna
Thesis advisor
Hirvonen, Pirjo
Weijo, Henri
Keywords
nature-culture dualism, autoethnography, fashion design, outdoor clothing, semiotic analysis, design process, fashion marketing, visual communication
Other note
Citation