Cost effective tissue machine concept

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 93
Series
Abstract
The tissue machine line is a simplified construction compared to the big paper or board machines, and due to that correct part-process selections give cost saving opportunities. There are many technology solutions to choose from, but the optimal combination of technology concepts is a compromise between the invested capital, operating expenses, required tissue quality properties as well as the availability of fibre and water. The purpose of this thesis was to design a cost effective tissue machine concept, which fulfills tissue quality properties at a certain level. The concept was equipped with stock preparation, short circulation, broke handling, mill water system and fibre recovery all of which connected seamlessly to the tissue machine. In addition, tissue markets, tissue quality properties, heat recovery, dust and mist removal systems, fresh water system as well as finishing and converting technologies were studied. To evaluate the correct concept selections the "concept evaluation and selection tool for cost effective tissue machine" was developed. First the requirements for the machine were set and the weight for every requirement was defined. The concept candidates were rated according to the requirements and a correspondence in this respect was found. The final score for every concept was created after all requirements were rated, preferred and multiplied with the weights and then summed up. The biggest score part-process concept was chosen to the final concept combination. The furnish, short circulation, fibre recovery, head-box, former, press and in addition the material and size of the Yankee were evaluated. The selections from the tool gave the most optimal combination: 30 % softwood / 70 % hardwood, POM short circulation, disk filter, two-layer head box, crescent former, single-nip press and 16 feet steel Yankee. All calculations were benchmarked to a state-of-the-art tissue machine line. According to the cost expectation calculations, there is a possibility to gain with this concept from construction, equipment selection and operating costs. The construction layout saves 8,3 % cubic meters with a correct back wall placing and 30,0 % if the machine is built without a basement. The equipment selection in stock preparation offers 14 %, in short circulation 3 % and in paper machine area 4 % savings in cash. The profits from operating costs with an equal furnish mixture are 6,7 % electricity, 1,6 % steam, 5,0 % water and 11,2 % gas per ton of tissue.

Pehmopaperikonelinja on hyvin yksinkertainen verrattuna suuriin paperi- ja kartonkikoneisiin ja siksi oikeat osaprosessivalinnat tarjoavat mahdollisuuksia säästöihin. Pehmopaperinvalmistusmenetelmiä on paljon, jolloin optimaalisimpien konseptien yhdistelmä muodostuu sijoitetun pääoman, operointikustannuksien, paperin laatuvaatimusten sekä kuidun ja veden saatavuuden perusteella. Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella kustannustehokas pehmopaperikonekonsepti, joka täyttää pehmopaperin laatuvaatimukset riittävällä tasolla. Konsepti sisältää kuidun varastoinnin, lähestymisputkiston, hylyn käsittelyn, prosessi- ja tuorevesisysteemin sekä kuidun talteenottolaitteiston tekniset ratkaisut yhdistettynä paperikoneeseen. Lisäksi tutkittiin pehmopaperimarkkinoita, paperin ominaisuuksia, lämmön talteenottoa, pölyn- ja höyrynpoistoa sekä viimeistely- ja jalostusteknologioita. Valmistusmenetelmien arvostelua ja valintaa tukemaan kehitettiin "konseptien arviointi- ja valintatyökalu kustannustehokkaalle pehmopaperikoneelle". Ensin koneelle asetettiin vaatimukset ja näiden vaatimusten painokertoimet määritettiin. Tämän jälkeen konseptit pisteytettiin kyseisten vaatimusten perusteella. Lopullinen tulos jokaiselle konseptille muodostui, kun kaikki vaatimukset oli pisteytetty, kerrottu painokertoimella, preferoitu ja laskettu yhteen. Suurimman pistemäärän saanut osaprosessikonsepti valittiin lopullisen konseptin osaksi. Työkalun avulla löydettiin soveltuvin massaresepti, lyhyt kierto, kuidun talteenotin, perälaatikko, rainausosa, puristinosa, sekä Jenkkisylinterin koko ja materiaali. Valinnat olivat 30 % pitkää kuitua / 70 % lyhyttä kuitua, POM lyhyt kierto, kiekkosuodin, kaksikerrosperälaatikko, crescent-formeri, yksinippinen puristin ja 16 jalkainen teräksinen Jenkkisylinteri. Kaikissa kustannuslaskuissa vertailuna käytettiin erästä markkinoilla olevaa pehmopaperikonelinjaa. Kustannusoletuksien mukaan suunnitellulla konseptilla voidaan saastaa rakennuskustannuksista, laitteistovalinnoista sekä operointikustannuksista. Rakennuskustannuksista säästetään kuutiometreissä 8,3 % takaseinän sijoittamisella ja 30,0 %, mikäli kone rakennetaan ilman kellaria. Laitteistovalinnoilla säästetään massanvalmistusosaston kustannuksista 14 %, lyhyestä kierrosta 3 % ja paperikoneesta 4 %. Operointikustannuksista saatavat säästöt ovat samalla massareseptillä 6,7 % sähköä, 1,6 % höyryä, 5,0 % vettä ja 11,2 % kaasua pehmopaperitonnia kohti.
Description
Supervisor
Paltakari, Jouni
Thesis advisor
Rasinmäki, Kalle
Söderberg, Petri
Keywords
tissue machine, pehmopaperikone, concept evaluation, konseptin arviointi, cost effective, kustannustehokas
Other note
Citation