Keltanokat liikenteen suunnittelussa: Tutkimus lasten huomioinnista Vantaan liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-06-12
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
112 +13
Series
Abstract
Vantaan kaupunki on sitoutunut lapsen oikeuksien edistämiseen hakeutumalla mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Tämän tutkimuksen työn tarkoituksena oli tarkastella lapsiystävällisyyden toteutumista Vantaan liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa sekä esittää suosituksia, kuinka lasten huomiointia voitaisiin parantaa. Työ toteutettiin käyttäen menetelminä dokumenttianalyysiä ja fokusryhmähaastatteluita. Työssä määriteltiin lapsiystävällisyydelle viisi pääteemaa, joiden alle laadittiin yhteensä 15 arviointikriteeriä. Dokumenttianalyysissä tarkasteltiin kolmea Vantaan kaavarunkosuunnitelmaa arviointikriteeristön avulla. Kaavarunkojen tarkastelua syvennettiin fokusryhmähaastatteluilla, joissa haastateltavien ryhmät koostuivat kaavarunkoja laatineista suunnittelijoista ja kaavarunkoprosessin ulkopuolisista, mutta suunnitelmat hyvin tuntevista suunnittelijoista. Tutkitettujen suunnitelmien havaittiin huomioivan lasten tarpeet melko hyvin, vaikka joitain puutteita oli havaittavissa. Dokumenttianalyysissä tehtyjen laadittuun kriteeristöön perustuvien arviointien ja haastattelujen tulosten havaittiin vastaavan hyvin toisiaan. Keskeisinä haasteina lasten huomioinnissa havaittiin olevan lapsilähtöisen näkökulman ja säännöllisyyden puute. Lapsiystävällisen liikkumisympäristön kulmakiviksi löydettiin itsenäisen ja aktiivisen liikkumisen edistäminen sekä lasten tarpeiden huomiointi osana kaikkea kaupunkisuunnittelua. Työssä havaittiin, ettei suunnitelmien arviointiin käytetty kriteeritarkastelu ollut kaavarunkotasolle toimivin menetelmä, mutta työssä havaittujen kehityskohteiden perusteella tutkimuksessa pystyttiin esittämään kahdeksan suositusta lapsiystävällisyyden lisäämiseksi Vantaan liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa.

The city of Vantaa has committed to promoting children's rights by applying to participate in UNICEF’s Child Friendly Cities Initiative. The purpose of this research was to examine the child-friendliness of transport and mobility planning in Vantaa, and to present recommendations on how to improve the consideration of children. The work was carried out using document analysis and focus group interviews as methods. Five main themes for child-friendliness were defined and under them a total of 15 evaluation criteria were formulated. In the document analysis, three strategical plans of Vantaa were examined using evaluation criteria. The examination of the plans was deepened with focus group interviews, where the groups of interviewees consisted of planners who prepared the plans and planners who were not involved in the planning process, but who knew the plans well. The studied plans were found to take the children's needs into account quite well, although some shortcomings were noticeable. It was found that the results of the document analysis evaluations based on the criteria and the results of the inter-views corresponded well to each other. The key challenges in taking children into consideration were found to be the lack of a child-oriented perspective and regularity. The cornerstones of a child-friendly environment were found to be the promotion of independent and active mobility and the consideration of children's needs as part of all urban planning. It was found that using a set of criteria to evaluate the plans was not the most effective method for the strategical plan level, but based on the findings there were some targets for development, based on which the study presented eight recommendations to increase child-friendliness in transport and mobility planning in Vantaa.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Pasanen, Emmi
Keywords
lapsiystävällisyys, lapsen oikeudet, lasten liikkuminen, liikenteen ja liikkumisen suunnittelu, Vantaa, lapsiystävällinen kunta
Other note
Citation