Energiapolitiikan ohjauskeinojen vertailu uusiutuvien energiamuotojen edistämisessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mcode
Ene-59
Degree programme
Language
fi
Pages
92 + liitt. (+15)
Series
Abstract
This study compares energy policy instruments in promotion of renewable energy using linear optimization model. The objectives of this study is to find cost efficient combination of instruments to meet the goals set to the renewable energy and develop and evaluate the applied model. In addition to the calculations performed with the model other studies on promotion of renewable energy have been examined. Also basic theories of policy instruments and linear optimization have been briefly investigated. The applied optimization model has been evaluated based on the results and comparisons of the other studies. The targets set to the renewable energy will not be reached with the existing measures. Especially raising the amount of electricity produced from wood to the target level with current production technology is difficult. Additional measures are needed to achieve the renewable energy goals. In this work the measures investigated are investment and production subsidies and green certificates. The simplest way to achieve the targets would be adoption of green certificate system, but it is hard to estimate the costs of different certificate system designs. Particularly the impact of Scandinavian electricity market to the price of electricity and green certificates remains open. In any case efforts taken to meet the renewable energy targets will involve remarkable costs. By choosing the right measures we can affect to the division of the costs at first place. The optimization model applied is relatively light consequently the results will not be very accurate. Although the model has been developed considerably within this study, it still has some deficiencies. For example pricing of the domestic fuels still needs focusing. The results from the model are consistent and quite in line with the other studies. As it is now the model can support the assessment of the effects of different policy instruments. In future the model should be used frequently and updated to keep it applicable for the users.

Tässä työssä on vertailtu energiapolitiikan ohjauskeinoja uusiutuvien energiamuotojen edistämisessä lineaarisen optimointimallin avulla. Työn tavoitteena on löytää kustannustehokas ohjauskeinoyhdistelmä uusiutuvalle energialle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä kehittää ja arvioida käytettyä mallia. Työssä on mallilaskelmien lisäksi tutkittu muita uusiutuvan energian edistämisestä tehtyjä selvityksiä sekä perehdytty taloudellisen ohjauksen Ja lineaarisen optimoinnin perusteoriaan. Käytettyä optimointimallia on arvioitu sen antamien tulosten ja muihin selvityksiin tehtyjen vertailujen perusteella. Nykyisillä toimilla uusiutuvalle energialle asetettuja tavoitteita ei tulla saavuttamaan. Etenkin puulla tuotetun sähkön määrän nostaminen tavoite tasolle on nykyisellä tuotantotekniikalla vaikeaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisätoimia, joista tässä työssä on tutkittu investointitukia, tuotantotukia ja vihreitä sertifikaatteja. Uusiutuvien energiamuotojen tavoitteet olisi helpointa saavuttaa vihreiden sertifikaattien avulla, mutta eri sertifikaattimallien kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida. Etenkin pohjoismaisten sähkömarkkinoiden vaikutus sähkön Ja sertifikaattien hintaan jaa avoimeksi. Uusiutuvan energian tavoitteisiin pyrkiminen aiheuttaa joka tapauksessa merkittäviä kustannuksia. Ohjauskeinojen valinnalla voidaan vaikuttaa siihen, mihin nämä kustannukset ensisijaisesti kohdistuvat. Käytetty optimointimalli on varsin kevyt, joten sillä ei päästä kovin tarkkaan mallinnukseen. Vaikka mallia on tämän työn puitteissa kehitetty paljon, on siinä edelleen puutteita muun muassa kotimaisten polttoaineiden hinnoittelussa. Malli antamat tulokset ovat johdonmukaisia ja jokseenkin linjassa muiden selvitysten kanssa. Tällaisenaankin mallista on varmasti apua politiikkatoimien vaikutuksia mietittäessä. Jatkossa mallia tulee käyttää ja päivittää, jotta se pysyy käyttökelpoisena.
Description
Supervisor
Pirilä, Pekka
Thesis advisor
Tervo, Pekka
Keywords
Other note
Citation