Eksyvä löytää – eli pieni tutkielma siitä, mitä suunnistus voisi opettaa taidekasvatukselle

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Kandidaatin tutkielmassani pohdin suunnistuksen mahdollisuuksia ympäristökasvatuksessa kuvataiteen kontekstissa. Lähtökohtana tutkielmalle on kiinnostukseni ympäristökasvatukseen ja keholliseen oppimiseen kuin myös oman suunnistamiseni ja suunnistamalla saavuttamaani luontoyhteyden tarkasteleva pohtiminen. Ekokriisin ja ympäristöhuolen aikakaudella koulujen opetussuunnitelmissa on tunnistettu kestävän elämäntavan välttämättömyys. Esitän, että taideperustaisen ympäristökasvatuksen pyrkimyksenä on kestävän elämäntavan löytäminen oppijan luontokäsityksen laajenemisen ja luontoyhteyden syvenemisen kautta. Tutkielmassa pohdin, millainen on suunnistajana tapani olla maailmassa ja miten suunnistaessani näen arvoa sellaisessakin luonnossa, joka romanttisen luontokäsityksen mukaan ei ole arvokasta. Tutkielmani tavoitteena on löytää sanoja hiljaiselle tiedolle, joka liittyy suunnistajan taitoon havainnoida maastoa ja liikkua siinä. Tutkielmani lähestymistapa on fenomenologinen ja autoetnografinen, sen aineisto koostuu tekemistäni suunnistusharjoituksista ja päiväkirjanomaisista muistiinpanoista. Avaan ja sanallistan suunnistusajatteluani, josta etsin vihjeitä luontokokemuksista. Löytämieni vihjeiden analysoinnissa hyödynnän teemoittelua, jossa pyrin rinnastamaan suunnistusajattelun käsitteitä kuvataidekasvatuksen käsitteisiin ja teoreettiseen taustaan. Tutkielmaprosessin aikana käsitykseni suunnistuksesta muuttui, mutta löysin yllättäviä yhtäläisyyksiä suunnistamisen ja taiteellisen ajattelun välillä. Suunnistus on aina erilaista, vaikka suunnistusajattelu ja suunnistuksen peruskaava ovatkin samoja. Taiteen tavoin suunnistamalla ja eksymällä voi löytää tuttua sieltä, missä kaikki tuntuu vieraalta, ja löytää uutta myös siellä, missä kaikki tuntuu tutulta. Suunnistus saa aikaan moniaistista esteettistä havaitsemista ja ihmettelyä, jota voisi käyttää kuvataidekasvatuksen keinona arkisen, myös rakennetun ympäristön tutkimiseen ja ihmisen luontoyhteyden tarkastelevaan pohtimiseen.
Description
Supervisor
Haapalainen, Riikka
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
kuvataidekasvatus, ympäristökasvatus, suunnistus, luonto, luontoyhteys, kehollinen oppiminen
Other note
Citation