Fueled by abstractness: contextual moderators in middle managers strategic sensemaking

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-12-16
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3051
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
Existing literature has illustrated extensively how middle managers and their strategic sensemaking influences the outcome of a top-down led strategic change. Previous studies have focused, inter alia, on the informal social processes of interaction as the catalyst for the sensemaking activities. Also, the significance of sociocultural systems and context-specific verbal representations has been highlighted when middle managers engage in actualizing a strategic change. In essence, the context-specificity of a strategic change has been emphasized. However, the contextual factors causing a variance in middle managers' strategic sensemaking have not been researched. This qualitative case study focuses on identifying the contextual moderators of middle managers sensemaking and modeling their interrelations. The primary purpose of this study is to increase the understanding of the unintended consequences of a top-down led strategy implementation, and middle managers sensemaking’s central role in the process. The findings of this research present seven contextual moderators divided into three aggregate dimensions. The first dimension, comprehension of strategy, processes how middle managers' understanding of a company’s strategy affects their strategic sensemaking. The second dimension, cultural compatibility, concerns how cultural artifacts regulate the central interpretations emerging from middle managers' strategic sensemaking. The third dimension, meaning of strategy, concentrate on how the assessed and assigned meaning of a strategy enables significant variations in middle managers developing schemata. This research’s findings suggest that the interplay of the identified seven contextual moderators starts from a top-down strategy’s abstract quality and ends in its perceived importance. Seven propositions are introduced to inspire future nomothetic research about the topic. These propositions constitute the central contextual moderator(s) and the target or activity that they are suggested to moderate in strategic sensemaking. In combination, the configuration of these propositions is aimed to support future research.

Nykyinen kirjallisuus on havainnoinut laajasti, kuinka keskijohdon ja yrityksen strategian merkityksellistäminen vaikuttavat ylhäältä alas johdetun strategisen muutoksen lopputulemaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet muun muassa sosiaalisiin vuorovaikutuksen epävirallisiin prosesseihin merkityksellistämisen katalyyttina. Myös sosiokulttuuristen järjestelmien ja kontekstuaalisen viestintänormien merkitystä on korostettu keskijohdon strategian toteutuksessa. Nykyinen kirjallisuus on keskittynyt korostamaan strategisen muutoksen kontekstikeskeisyyttä. Keskijohdon strategiseen työskentelyyn vaihtelua aiheuttavia kontekstuaalisia tekijöitä ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu. Tämä kvalitatiivinen tapaustutkimus keskittyy näiden kontekstuaalisten moderaattorien tunnistamiseen ja niiden välisten suhteiden mallintamiseen. Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus on lisätä ymmärrystä ylhäältä alas johdetun strategian tahattomista seurauksista ja keskijohdon strategisen merkityksellistämisen keskeisestä roolista tässä prosessissa. Tutkimuksen löydökset esittävät seitsemän kontekstuaalista moderaattoria, jotka ovat jaettu kolmeen ylätason kategoriaan. Ensimmäinen kategoria, strategian ymmärtäminen, käsittelee keskijohdon strategian ymmärryksen vaikutusta yrityksen strategian merkityksellistämiseen. Toinen kategoria koskee kulttuurillista yhteensopivuutta, prosessoiden sitä miten kulttuurilliset artefaktit säätelevät keskijohdon strategiasta tekemiä tulkintoja. Strategian tarkoitus toimii kolmantena kategoriana ja keskittyy siihen strategian arvioitu ja siihen osoitettu merkitys mahdollistavat merkittävät vaihtelut keskijohdon strategisissa skeemoissa. Tutkimuksen löydökset viittaavat siihen, että kontekstuaalisten moderaattorien vuorovaikutus alkaa strategian abstraktista luonteenpiirteestä ja päättyy strategian koettuun tärkeyteen. Tutkimus pyrkii kannustamaan aiheen nomoteettiseen tutkimukseen tulevaisuudessa, jonka takia tutkimus esittää seitsemän tieteellistä propositiota. Nämä propositiot koostuvat strategian merkityksellistämisessä vaikuttajana toimivasta kontekstuaalisesta moderaattorista ja vaikutuksen kohteesta tai vaikutuksellisesta aktiviteetista. Näiden propositioiden yhdistelmien on tarkoitus tukea aiheen tutkimusta tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Vuori, Timo
Thesis advisor
von Schantz, Christoffer
Keywords
strategic sensemaking, strategic change, contextual moderators, middle management
Other note
Citation