Exploring the Dynamics of Identity and Subcultures

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Määttä_Joonas_2024.pdf (1.38 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Markkinointi
Language
en
Pages
48
Series
Abstract
This thesis studies the relationship between self and subcultures. Through a bibliometric analysis and qualitative review of the literature, the aim of this thesis is to review the previous research made on the construction of identity and subcultural identity formation. Additionally, the thesis aims to highlight research gaps and future research needs. The thesis analyses various aspects of self and group dynamics and reveals the fluid nature of identity negotiation within subcultural contexts. Insights from the research showcase the significance of understanding these dynamics for both academia and marketing, providing valuable insights into consumer behavior and strategies for engaging diverse consumer communities. Furthermore, the research uncovers the role of authenticity in subcultures of consumption, emphasizing its influence on individual identity construction and group identity.

Tämä opinnäytetyö tutkii identiteetin ja alakulttuurien välistä suhdetta. Bibliometrisen analyysin ja kirjallisuuskatsauksen avulla tämän tutkielman tavoitteena on tarkastella identiteetin rakentumisesta ja alakulttuurisen identiteetin muodostumisesta tehtyä aiempaa tutkimusta. Tutkielmassa käsitellään erilaisia identiteetin ja ryhmädynamiikan osa-alueita ja tutkielma korostaa identiteettineuvottelun muuttuvaa luonnetta alakulttuurisissa konteksteissa. Havainnot osoittavat, että näiden alakulttuurien ja identiteetin dynamiikkojen ymmärtäminen on tärkeää sekä akateemiselle maailmalle että markkinoinnille. Havainnot tarjoavat arvokasta tietoa kuluttajakäyttäytymisestä ja strategioista erilaisten kuluttajayhteisöjen sitouttamiseksi. Lisäksi tutkimus korostaa autenttisuuden roolia kuluttamisen alakulttuureissa ja korostaa autenttisuuden vaikutusta yksilön identiteetin rakentumiseen sekä ryhmäidentiteettiin.
Description
Thesis advisor
Blakaj, Hedon
Keywords
extended self, subculture, identity, consumer culture theory, consumer research, consumer behavior
Other note
Citation