Finnish Voice Command in Head Mounted Display Devices

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittely
Mcode
S3004
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
80 + 13
Series
Abstract
The use of head mounted displays (HMDs) provides users many advantages compared to traditional computer workstations or mobile devices. This is especially true in situations that require hands-free access to information. In order to provide users hands-free use of the device, voice command is needed. This thesis studies whether, for Finnish-speaking users, on a real-life HMD, voice command in Finnish performs better than English voice command. In addition, the concepts and technology behind Finnish voice command in head mounted display devices are presented in a manner that is needed to understand the big picture. Two tests were conducted to study the appeal, user experience and performance of Finnish voice command on an HMD. The results showed that the participants were interested in and impressed with the voice command on this particular device. When comparing performance of Finnish and English voice command on Finnish-speaking users, using Finnish clearly outperformed English voice command. The results also showed that using long command phrases provided better recognition results than using short phrases. The command error rates for different command phrases in both languages and in three different background noise scenarios were measured and calculated. For these participants, using Finnish resulted in a lower command error rate in all tested comparisons.

Puettavien näyttöjen käyttö mahdollistaa käyttäjilleen monia etuja perinteisiin tietokonetyöasemiin tai kannettaviin laitteisiin verrattuna. Tämä pätee erityisesti tilanteissa, joissa vaaditaan kädet vapaiksi ja pääsyä ulkoiseen tietoon. Käsivapaata käyttöä voidaan tarjota hyödyntämällä puheohjausta. Tämä diplomityö tutkii, suoriutuuko suomenkielinen puheohjaus peuattavissa näytöissä suomenkielisillä käyttäjillä paremmin kuin englanninkielinen. Lisäksi vaadittava teknologia puettavien näyttöjen suomenkielisen puheohjauksen takana esitetään tavalla, joka vaaditaan yleiskuvan ymmärtämiseen. Puettavan näytön suomenkielisen puheohjauksen käyttäjäkokemuksen ja tunnistustason tutkimiseksi suoritettiin kaksi testiä. Tulokset osoittivat, että osallistujat olivat kiinnostuneita ja vakuuttuneita tutkitun laitteen puheohjauksesta. Suomen- ja englanninkielistä puheohjausta vertailtaessa suomenkielisillä käyttäjillä tulokset näyttivät suomenkielisen puheohjauksen suoriutuneen paremmin englanninkieliseen verrattuna. Tulokset osoittivat myös pitkien komentojen tunnistuksen onnistuvan paremmin kuin lyhyiden. Puhekomentojen tunnistusvirhetaso mitattiin ja laskettiin eri komennoille molemmilla kielillä kolmelle eri taustamelulle. Suomenkielisille käyttäjille suomenkielinen puheohjaus tuotti vähemmän tunnistusvirheitä kuin englanninkielinen kaikissa testatuissa tilanteissa.
Description
Supervisor
Kurimo, Mikko
Thesis advisor
Enarvi, Seppo
Keywords
voice command, speech recognition, voice user interface, speech interface, multi-modal interface, head mounted display
Other note
Citation