Palonsammutusjärjestelmän suuttimen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
101 (+14)
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee palonsammutusjärjestelmän suuttimen kehittämistä. Työn tavoitteena oli kehittää uudenmailinen suutintyyppi osaksi korkeapainevesisumusammutusjärjestelmää. Uudenmallisella suutintyypillä tarkoitetaan suutintyyppiä, joka sulautuu asennuskohteen sisustukseen asiakkaita miellyttävällä tavalla. Työn kirjallisuusosuudessa esitellään veteen perustuvia kiinteitä sammutusjärjestelmiä ja niihin liittyviä tekijöitä. Myös palamiseen ja sammuttamiseen liittyviä perusteita käsitellään, mutta pääpaino on vesisumusammutusjärjestelmissä. Kirjallisuusosuuden tarkoituksena on antaa lukijalle riittävät perustiedot suuttimista ja niiden käyttöympäristöstä sekä suuttimiin liittyvistä asetuksista ja rajoituksista. Lisäksi kirjallisuusosuuden on tarkoitus toimia pohjana varsinaiselle suuttimen kehittämisvaiheelle. Suuttimen kehitysprosessi noudatteli pääpiirteittäin yleistä tuotekehitysprosessia, jota muokattiin vastaamaan paremmin eri osapuolien asettamia tavoitteita ja vaatimuksia. Kehitysprosessin alkuvaiheessa suuttimelle asetettiin tuotetavoitteet, jotka toimivat suuttimen kehittämisen perustana ja päämäärinä. Tuotetavoitteiden asettamisen jälkeen siirryttiin konseptien ideointivaiheeseen, jonka lopputuloksena syntyi kaksi erityyppistä konseptia suuttimen toteuttamiseksi. Konsepteista suunniteltiin ja valmistettiin useita erilaisia prototyyppejä. Prototyypeille suoritettiin lukuisia eri toimintatestejä, joista saatiin tietoa konseptien käyttökelpoisuudesta ja toimivuudesta. Testien jälkeen konsepteja arvioitiin, jonka lopputuloksena toinen konsepteista valittiin uuden suutintyypin toteutustavaksi. Valitulle konseptille suoritettiin lopuksi vielä riski- analyysi ja sille annettiin myös suositukset sekä mahdolliset parannusehdotukset jatkokehitystä varten. Työn lopputuloksena syntyi korkeapainevesisumusammutusjärjestelmään soveltuva uudenlainen suutintyyppi, joka toteuttaa kaikki sille asetetut vaatimukset, jotka tämän työn puitteissa pystyttiin todentamaan. Suutintyyppiä joudutaan kuitenkin vielä viimeistelemään ja testaamaan ennen sen markkinoille laskemista.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Helasuo, Jarmo
Keywords
product development, tuotekehitys, nozzle, suutin, fire protection system, palonsammutusjärjestelmä
Other note
Citation