Tietoliikennetuotteiden muutostenhallintaprosessi tuotekehitysorganisaatiossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Tietoliikenne on nykyisin varsin nopeasti kasvava ja vahvasti kilpailtu ala, jolla toimivan yrityksen on kannattavuuden varmistamiseksi pyrittävä mahdollisimman suureen tehokkuuteen mm. liiketoimintaprosessejaan jatkuvasti kehittämällä. Tutkimuksen teettäneen yrityksen tietyn toimialaryhmän sisällä päätettiin kehitystoimenpiteenä ryhtyä soveltamaan kaikille yhteistä geneeristä tuotetiedonhallinnan prosessia. Tämän työn tarkoituksena oli laatia sen perusteella eräälle paikalliselle tuotekehitysorganisaatiolle räätälöity kuvaus tuotteiden muutostenhallintaprosessille suorituskyvyn mittaristoineen. Työn teoriaosassa on hyödynnetty laajasti prosessiajattelua, liiketoiminnan suorituskyvyn mittaamista ja muutostenhallintaa käsittelevää kirjallisuutta. Käytännön tapauksessa tutkimusmetodeina käytettiin pääasiassa haastatteluita, liiketoimintasimulaatioita ja lopuksi katselmointeja. Prosessikuvausta laadittaessa sovellettiin ryhmätyömuotona myös havainnollisiin, helposti uudelleenjärjestettäviin tehtäväkortteihin perustuvaa ns. seinätekniikkaa. Opinnäytetyön tuloksena syntyi tässä raportissa esitelty prosessikuvaus, jota nyttemmin sovelletaan tutkimuksen teettävässä organisaatiossa käytännön toimintaohjeena. Laadittua suorituskyvyn mittaristoa hyödynnetään laadunhallinnan seuranta- ja kehitystoimenpiteiden apuvälineenä. Kuten kehittämistutkimukselle on ominaista, tulokset eivät ole suoraan hyödynnettävissä muissa organisaatioissa. Tutkimuksen tavoitteet saavutettiin kaikilta osin ja käyttäjäpalautteen perusteella prosessikuvaus näyttää toimivan käyttötarkoituksessaan sekä täyttää laatujärjestelmän vaatimukset prosessien dokumentoimisesta. Toimialaryhmätasoiseen geneeriseen tuotetiedonhallinnan prosessiin toteutetaan lähitulevaisuudessa suuria muutoksia, jotka tullaan jatkossa huomioimaan myös tutkittavalle organisaatiolle räätälöidyssä muutostenhallintaprosessissa. Prosessia pyritään lisäksi kehittämään suoraan paikal1isesti esim. osastokohtaisten toimintamallien yksinkertaistamisen kautta.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Simojoki, Antti
Keywords
product change management, tuotteiden muutostenhallinta, engineering change management, tuotetiedonhallinta, product data management, PDM, PDM, konfiguraationhallinta, configuration management, liiketoimintaprosessi, business process, suorituskyvyn mittaaminen, performance measurement, tuotekehitys, product develompent, laadunhallinta, quality management, laatujärjestelmä, quality system
Other note
Citation