Betonielementtirakentamisen työmaahitsausohjeet Eurokoodeja käytettäessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Rakennusmateriaalitekniikka
Mcode
Rak-82
Degree programme
Language
fi
Pages
x + 74 s. + liitt. 32
Series
Abstract
Compliance demands for welding in the construction industry became tighter when the European Commission Construction Products regulation CPR/2011 came into effect in July 2013. The CE-marking became compulsory for all construction products where harmonised standards are applied. The European Commission has given the steel construction industry a year more to CE-mark their products. Standard EN 1090-2 + A1 (Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel structures) reaches effective date on the first of July 2014. The CE-marking is compulsory for those products and structures which fall under the standard after the effective date. That requires the welding of structures to follow the tighter demands of the EN 1090-2 + A1 standard. This master thesis concentrates on site welding and tighter compliance demands for welding in the construction of concrete elements. These compliance demands are coming from the EN 1090-2 + A1 standard and its many reference standards. The largest changes to the welding of concrete elements come by a compulsory welding procedure specification and company-specific coordination of welding. In addition to these demands, this work improves the quality control of the welding of concrete elements by interviewing welding specialists, experts in concrete element construction, site workers and the inspection organisation. Company-specific welding procedure specifications can get approved to production by a welding procedure test, a pre-production welding test or using other companies' standard welding procedures. The outcome of this work is to produce standard welding procedures for welding joints of concrete elements where standard welding procedures are possible to be produced according to the EN ISO 15612 standard. For other welding joints of concrete elements, companies need to produce their own welding procedure tests. For quality control, this work produces a quality control handbook for the supervision of site work. This handbook includes the most important inspections to improve the quality of site welding work, and the most important instructions to meet the new demands of construction site welding.

Rakennusteollisuuden hitsausten vaatimukset tiukentuivat EU:n rakennustuoteasetuksen CPR/2011 voimaantulon jälkeen 1.7.2013. CE-merkintä tuli pakolliseksi kaikkiin rakennustuotteisiin, joihin sovelletaan harmonisoitua tuotestandardia. Teräsrakennuspuolella CE-merkintään siirtymisessä on annettu vuosi lisäaikaa teräsrakenteiden teknisiä vaatimuksia koskevan standardin EN 1090-2 + A1 siirtymäajalla, joka päättyy 1.4.2014. Siirtymäajan jälkeen CE-merkintä on pakollista kyseisen standardin piiriin kuuluvissa tuotteissa ja rakenteissa. Tämä edellyttää myös rakennuksien teräsrakenteiden hitsauksien noudattavan kyseisen standardin tiukentuneita vaatimuksia. Tämä diplomityö tutkii betonielementtirakentamisen työmaahitsauksia ja hitsauksiin tulevia tiukentuneita vaatimuksia. Vaatimukset tulevat standardista EN-I090-2 + A1 ja sen lukuisista viitestandardeista. Suurimmat muutokset betonielementtirakentamisen hitsauksiin tulevat pakollisten yrityskohtaisien hitsausohjeiden ja yrityskohtaisen koordinoinnin myötä. Vaatimusten lisäksi tässä tutkimustyössä kehitetään betonielementtirakentamisen työmaahitsauksien laadunvalvontaa haastattelemalla hitsausasiantuntijoita, betonielementtirakentamisen osaajia, työmaahenkilöstöä sekä tarkastusorganisaatiota. Yrityskohtaiset hitsausohjeet voidaan hyväksyttää tuotantoa varten menetelmäkokein, esituotannollisin kokein tai standardimenetelmää käyttäen toisen yrityksen menetelmäkokein hyväksyttyjä standardihitsausohjeita. Tutkimustyön tuloksena valmistetaan Betoniteollisuus ry:lle standardihitsausohjeet niistä betonielementtirakentamisen hitsausliitoksista, mistä standardihitsausohje on mahdollista valmistaa standardin EN ISO 15612 mukaisesti. Muista betonielementtityömäillä hitsattavista liitoksista tulee jokaisen yrityksen valmistaa yrityskohtaiset hitsausohjeet. Hitsauksen laadunvalvontaan valmistetaan laadunvalvontaopas työmaiden työnjohdolle. Laadunvalvontaoppaaseen on kerättynä tärkeimmät tarkastettavat asiat työmaahitsauksien laadun parantamiseksi sekä tärkeimmät ohjeet uusien määräyksien tuomien vaatimusten saavuttamiseksi.
Description
Supervisor
Penttala, Vesa
Thesis advisor
Suikka, Arto
Keywords
welding, hitsaus, Eurokode, Eurokoodi, welding procedure specification, hitsausohje, quality assurance of welding, hitsauksen laadunvarmistus
Other note
Citation