Osallistava suunnittelu supistuvien kuntien taajamien kehittämisessä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Date
2021-12-30
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
21
166-186
Series
Architectural Research in Finland, Volume 5, issue 1
Abstract
Suomen väestönkasvu on viime vuosikymmenten aikana keskittynyt yhä enemmän muutamille suurillekaupunkiseuduille. Samaan aikaan valtaosamaammekunnistaon menettänyt väestöään. Vuonna 2019 asukasluku pieneni 256 kunnassa ja kasvoi vain 54 kunnassa. Kehityskulun ennustetaan jatkuvan ja voimistuvan tulevaisuudessa. Kuntienasukasluvun väheneminenilmenee muutoksena taajamarakenteessa. Palveluita katoaa, rakennuksia tyhjenee ja infrastruktuurin ylläpito heikentyy kuntien taloudellisen tilanteen kiristyessä. Kehityksellä on myösvaikutuspaikallisten asukkaiden arkeen ja sosiaalisiin kontakteihin.Kuntien väestökadon jatkuessatarvitaan lisää tietoa siitä, mitenyhdyskunta-ja rakennussuunnittelunkeinoin nykyistä taajamarakennetta voidaankehittää vastaamaan muuttuneita tarpeita.Tutkimuksen tarkoituksena on kuvatavakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden näkemyksiä väestöltään supistuvienkuntientaajamien nykytilasta ja kehittämismahdollisuuksista.Tapaustutkimuksentaajamatovatalle 10 000 asukkaantaajamia. Laadullisessa tutkimuksessa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitä palveluita asukkaat pitävät tärkeinä omassa taajamassaan? Mitä palveluitahekäyttävät naapurikunnissa? Mikä on parasta omassakunnassaja mitä asioita tulisi kehittää? Miten asukkaat haluaisivat osallistuaoman taajamansa kehittämiseen?Aineisto hankittiinkolmenerikunnan asukkaille suunnatullakyselytutkimuksella.Kyselyyn oli mahdollista vastata verkossa tai paperilomakkeella. Vastauksia saatiin yhteensä 1052kappaletta.Kyselyn tuloksista käviilmi oman taajamanpalveluiden merkitysasukkaille sekä pitkien asiointimatkojen vaikutus asukkaiden arkeen. Vastaajat toivatmyös esille huollettujen ja viihtyisiensisä-ja ulkotilojen tärkeyden. Tilojen ja palveluiden käyttö on väestöltään vähenevissä kunnissa usein kausiluonteista. Moni-paikkainen asuminen on sekä mahdollisuus että haaste kunnille. Vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden osallistumista taajaman kehittämistoimiin tulisi tukea ja kannustaa. Kyselytutkimuksesta ilmenee, että osallistuminen ja myös halu osallistua on yksilöllistä. Asukkaat ja heidän omaehtoinen työnsäasuin-ympäristön kehittämisessä on väestöltään vähenevien kuntien resurssi, jota tulisi hyödyntää vahvemmin. Avainsanat: väestönmuutokset, taajamat, yhdyskuntasuunnittelu, osallisuus

Over the last decades, Finland's population growth is centred on a few urban areas. At the same time most of the Finnish municipalities are losing population. In the year 2019 population diminished in 256 and grew in 54 municipalities. Based on population forecast, the same development is expected to continue in the future. Population decline has an impact on the urban structure of the population centres. Services disappear, buildings are abandoned and maintenance of infrastructure becomes insufficient due to the weak financial resources of the municipality. The development has also an impact on the local inhabitants and their everyday life and social contacts. Since the population decline will continue in future, there is a need for more information about urban planning and building design methods to respond to the changing demands of population centres. The objective of the research is to describe the residents and second home owners’ perception of the current situation and the development possibilities of shrinking municipalities. The case study focuses on population centres with less than 10 000 inhabitants. The qualitative research seeks answers to the following questions: What services are important for the residents in their own population centre? What services do the residents use in the neighbourhood municipalities? What do the residents value most in the municipality and what needs to be developed? How would the residents like to be involved in the development of their own population centre? The material was compiled through a questionnaire survey to inhabitants and second home owners of three municipalities. It was possible to fill the survey out by paper or online. A total of 1052 responses were received. The results of the survey show how meaningful the services of the own population centre are for the residents and how long distances to services affect the everyday life of the inhabitants. The respondents emphasized as well the importance of well-maintained and cosy indoor and outdoor spaces. The use of spaces and services is often seasonal in shrinking municipalities. Multilocality is both an opportunity and a challenge to the small municipalities. It is important to encourage residents and second home owners to participate in the development activities of their population centre. Nevertheless, the participation and the willingness to participate has proven to be individual. The residents and their spontaneous work for the development of the neighbourhood is a resource that could be utilised more in the shrinking municipalities.
Description
Keywords
Other note
Citation
Taegen , J-S & Kivinen , T 2021 , ' Osallistava suunnittelu supistuvien kuntien taajamien kehittämisessä ' , Architectural Research in Finland , vol. 5 , no. 1 , pp. 166-186 . https://doi.org/10.37457/arf.113264