Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena oli tutkia ja muodostaa käsitys tilintarkastajan vastuusta ja raportointivelvollisuudesta Suomessa, erityisesti liittyen havaittuihin talousrikoksiin. Tarkastelu tehtiin voimassaolevan lainsäädännön sekä muun normiston pohjalta. Lisäksi oleellinen osa tutkielmaa on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) luonnos hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta. Teoriaosuudessa luotiin myös katsaus ulkomaisiin käytäntöihin tilintarkastajan raportointivelvollisuudesta. Tutkimuskysymyksiksi rajautuivat a) miten aiottu lakimuutos tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta koskien havaittuja talousrikoksia tulisi vaikuttamaan tilintarkastajan työhön ja b) kuinka hyödylliseksi sidosryhmät kokevat tulevan lakimuutoksen yhteiskunnan ja sen alkuperäisten tarkoitusperien kannalta sekä c) kuinka tehokkaana sidosryhmät pitävät lakimuutoksen vaikutuksia. Tutkielman aineisto koostuu haastatteluista, kyselystä sekä TEM:n luonnokseen annetuista lausunnoista. Haastattelujen ja edellä mainittujen lausuntojen pohjalta muodostetun kyselyn avulla tutkitaan auktorisoitujen tilintarkastajien ja talousjohtajien kannanottojen perusteella vireillä olevaa lakimuutosta tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta. Kyselyn tuloksia on analysoitu keskiarvon ja moodin avulla sekä peilattu muuhun aineistoon. Tutkimustuloksissa havaittiin merkittävä ristiriita kyselyyn osallistuneiden tilintarkastajien mielipiteissä ehdotuksen mukaisesta raportointivelvollisuudesta verrattuna tilintarkastus- ja taloushallintoalan etujärjestöjen antamiin lausuntoihin. Kyselyyn osallistuneet tilintarkastajat olivat selkeästi myönteisempiä lain hyödyllisyydestä, eivätkä nähneet sen vaikuttavan merkittävästi tilintarkastajan työhön. Sen sijaan annetuissa lausunnoissa korostui eri instituutioiden vastustava näkemys tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta, argumentteina mm. kasvavat tilintarkastuskustannukset ja hallinnolliset rasitteet sekä luottamuksen vaarantuminen. Kuitenkin yleisenä huomiona havaittiin sekä kyselytutkimukseen osallistuneiden, tilintarkastajien ammattikunnan edustajien haastatteluiden, että TEM:n hallituksen esityksen lausuntopyyntöön vastanneiden keskuudessa, ettei tilintarkastaja ole viranomainen eikä hänellä näin ollen kuuluisi olla viranomaistehtäviä velvoitteinaan. Kyselyyn osallistuneiden talousjohtajien mielipiteet tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta olivat yleisesti ottaen myönteisiä, joskin luottamuksen vaarantuminen koettiin mahdolliseksi. Lisäksi talousjohtajat olivat skeptisiä lakimuutoksen vaikutuksesta talousrikosten vähentymiseen.
Description
Keywords
tilintarkastus, tilintarkastajan raportointivelvollisuus talousrikollisuus, harmaa talous
Other note
Citation