Tornion Raatihuoneen korttelin ympäristön kehityssuunnitelma osana keskusta-alueen eheyttämistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 Ark A folio
Date
2015
Major/Subject
Rakennussuunnittelu
Mcode
A3002
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Tornio ja Haaparanta konkretisoivat parhaillaan kaksoiskaupunki-yhteistyötänsä yhdistämällä vanhat keskustaalueensa uudella kaupallisella keskuksella yhteen. Rajan uusi rakentaminen on peilautunut liikevirroilta syrjään jääneisiin vanhoihin ydinkeskustoihin, pakottaen ne uudistamaan identiteettiään. Aiheesta on tullut erityisen ajankohtainen uuden rakentamisen hidastuttua rajalla. Jotta Tornion kilpailukyvyn kasvattaminen pysyy käynnissä , on elävän kaupunkikeskustan kehittämisen painopiste siirrettävä luomaan vanhasta uutta. Tornion vanhassa ydinkeskustassa sijaitsevassa Raatihuoneen korttelin ympäristössä on potentiaalia uudistumiseen. Alue on toiminnaltaan hiljentynyt ja suurimmaksi osaksi rakentumaton aluetta, missä kaupungin maanomistus antaa kaupungille vahvan jalansijan alueen kehityksessä. Diplomityön tavoitteena oli tutkia kuinka Raatihuoneen korttelin ympäristö voi tukea vanhan ydinkeskustan transformaatiota. Toimeksianto Tornion kaupungilta antoi vapaat kädet alueen ideointiin. Tarkastelunäkökulma rajautuu Tornion vanhan ydinkeskustan alueelle, vaikka tutkimuskysymykset ovat yleistettävissä myös Haaparannan vanhaan ydinkeskustaan. Diplomityö koostuu neljästä osasta. Työn ensimmäisessä osassa tutustuttiin Tornioon kaupunkina. Toisessa osassa Tornion keskusta-aluetta tarkasteltiin eheyttämisen näkökulmasta ja määritettiin suunnittelualueelle tavoitteet. Vanhan ydinkeskustan eheyttämisen tavoitteeksi asetettiin sen muuttaminen kävelypainotteiseksi ja palvelutyyppistä liiketoimintaa tukevaksi alueeksi. Identiteettimuutos vaatii kaupunkitilojen uudistamisen lisäksi laajempaa muutosta. Jotta Hallituskatu voisi muodostaa syntyvän kävelykeskustan selkärangan vanhan ja uuden ydinkeskustan välille, tarvitsee se akselinsa molempiin päihin toiminnallisen vetonaulan. Koska suunnittelualueen tavoitteena ei ollut kilpailutilanteen luominen kaupallisen keskuksen kanssa, asetettiin Raatihuoneen korttelin ympäristön tavoitteeksi yhteisöllisen kaupunkikulttuurialueen muodostaminen, joka toiminnallisuudellaan täydentää kaupallisen keskuksen palveluita. Kolmannessa osassa keskustan eheyttämisen mukaisia tavoitteita peilattiin suunnittelualueen lähtökohtiin ja pohdittiin niiden tuomia mahdollisuuksia ja rajoituksia. Diplomityön neljännessä osassa Raatihuoneen korttelin ympäristöön laadittiin kehityssuunnitelma. Alueelle tehtyä aluesuunnitelmaa jäsennettiin hyödyntämällä verkostokaupungin ja arvontuotantopyramidin tarjoamaa teoriataustaa. Teoriataustoilla haluttiin painottaa suunnitelman asukaslähtöisyyttä ja vanhan ydinkeskustan elämyksellisyyttä. Aluesuunnitelmaa tarkennettiin esittelemällä kolme eri teeman mukaista toteutussuunnitelmaa. Diplomityön lopputuloksena Tornion Raatihuoneen kortteliin on laadittu kehityssuunnitelma, jolla vahvistetaan vanhan ydinkeskustan identiteettiä kaupunkikulttuurin keinoin. Suunnitelmassa Raatihuoneen kortteli toimii kaupunkikulttuurin julkisena kohtauspaikkana, missä uudistettu korttelipiha aktivoi katutasoa ja luo synergiaa.Yhteislyseossa toimiva Kansalaisopisto ja ryhmäkoti-asuminen uudistavat kortteliin toiminnallisuutta piha-alueen täydennysrakentamisen ohella. E4-tiehen rajautuneet vajaakäyttöiset alueet täydennetään matalalla ja tiiviillä rakentamisella jolloin keskustan kaupunkirakenne ulottuu rantaan asti. Uudet korttelipihojen ympärille kiertyvät townhouse- ja kerrostalot tarjoavat yhteisöllisiä ja aktivoivia asumismuotoja. Suuret korttelipihat, asuinrakennusten jaettavuus ja kortteleiden joustavat tukitilat kannustavat asukkaita laajentamaan kodin käsitettä asunnon ulkopuolelle. Ranta-alueen virkistysalue aktivoituu alueelle osoitetulla maauimalalla sekä kalastustoiminnoilla. Kaupungistumisen kiihtyessä asuminen painottuu kaupunkeihin ja kaupunkien sosiaalisten verkostojen kehittämisen tarve korostuu. Tornion vanhan ydinkeskustan muutospaineen hyödyntäminen keskustan elinympäristön kehittämiseksi kannustaa suunnittelemaan ajassa kestäviä ja joustavia keskusta-alueita. Asukaslähtöisyyteen panostamalla houkutellaan asukkaita laajentamaan toimintaverkostoaan kaupunkiympäristöön ja toimimaan siinä aktiivisemmin. Raatihuoneen kortteli antaa kaupungille mahdollisuuden tarjota asukkaille matalan kynnyksen toimintatason sekä toimia siinä kaupunkikulttuurin tuottajana yhdessä muiden tahojen kanssa. Diplomityö toimii edellä mainitun kulttuurivetoisen muutoksen simulointina, jota Tornion laaja toimijajoukko voi hyödyntää tehdessään yhteistä kaupunkiaan.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
eheyttäminen, kaupunkikulttuuri, arvontuotanto, täydennysrakentaminen
Other note
Citation