Public Facilities Management Services in Local Government - international experiences

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2004
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
108
Series
Abstract
Kuntien toimintaympäristö on muuttunut ratkaisevasti 1990- ja 2000-luvuilla. Muutos on ajanut kuntien toimintamuotojen voimakkaaseen kehittämiseen ja etenkin markkinaperusteisten toimintamuotojen yleistymiseen Perinteisen kuntien oman palvelutuotannon rinnalle ovat tulleet kuntien uusimuotoiset palveluntuottajat eli ns. tilaajatuottajamalliset organisaatiot, kunnalliset liikelaitokset, yhtiöt, kuntien välinen yhteistoiminta eri muodoissaan ja yksityiseltä sektorilta ostetut palvelut. Helpottaakseen suomalaisia kuntia näiden uusien haasteiden kohtaamisessa Teknillisen korkeakoulun kiinteistöopin laboratoriossa käynnistettiin tutkimusprojekti "Osaava kiinteistöjohtaminen ja ostopalvelut kunnissa". Tämä työ on osa tätä projektia. Työn tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla paikallishallinnot voivat hoitaa tilojansa ja tilapalveluja parhaalla mahdollisella tavalla. Työn tavoitteena on ollut selvittää eri maiden paikallishallintojen toimitapoja ja kokemuksia tilapalvelujen toteuttamisesta ja ostamisesta. Tutkimuksessa on tehty katsaus toimitilajohtamiseen, tilapalvelujen johtamiseen yleisesti, julkisen organisaation toimitilajohtamiseen ja julkisten tilapalvelujen tuottamisen vaihtoehtoihin. Tutkimuksessa vertailtiin yrityksen ja kunnan kiinteistöjohtamista ja käsiteltiin yksityissektorin johtamismallien käyttöä julkisella sektorilla. Eri maiden paikallishallinnoista saatujen kokemusten perusteella käsiteltiin ostopalvelujen ja muiden toimintamuotojen hyötyjä ja haittoja ja erityisesti ostopalvelujen todellisia hyötyjä kunnille. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että myös julkishallinnossa tilat tulisi ajatella strategisena työkaluna, joilla on potentiaalia tuoda lisäarvoa organisaation ydinprosesseille. Paikallishallinnot ovatkin siirtymässä kohti strategisempaa ajattelua kiinteistö- ja toimitilajohtamisessa. Yksityissektorilta tutut toimintamallit kuten erilaiset yhteistyömallit ja kumppanuusajattelu ovat lisääntynyt kunnissa. Myös ostopalvelujen ja muiden tilapalvelujen uusmuotoisten toteuttamismallien käyttö on jo hyvin yleistä eri maiden paikallishallinnoissa. Kaikille näillä malleilla on omat hyvät ja huonot puolensa, joita organisaation tulee punnita tarkasti ennen päätöksentekoa. Mikään toimintamalli ei sinällään takaa tehokkuuden paranemista, vaan antaa siihen ainoastaan mahdollisuuden.
Description
Supervisor
Leväinen, Kari I.
Thesis advisor
Leväinen, Kari I.
Keywords
facilities management, kiinteistöjohtaminen, facilities management services, tilapalvelut, public facilities management, julkisyksikön kiinteistöjohtaminen, ostopalvelut
Other note
Citation