Lentoliikenteen merkitys koko liikennesektorin päästövähennyksiä ajatellen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-01-29
Department
Major/Subject
Chemical Engineering
Mcode
CHEM3027
Degree programme
Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering
Language
fi
Pages
71+4
Series
Abstract
Diplomityön tarkoituksena oli selvittää missä määrin lentoliikenteen polttoaineen kysyntä ohjaa raakaöljyn jalostuksen määrää tilanteessa, jossa bensiinin ja dieselin kysyntä on merkittävästi vähentynyt esimerkiksi sähköautojen yleistymisen myötä. Työssä tutkittiin, kuinka paljon raaka-aineita on saatavilla biopolttoaineiden valmistusta varten, voidaanko kerosiinia valmistaa enemmän samasta tai pienemmästä määrästä raakaöljyä ja voidaanko bensiiniä ja dieseliä käyttää jotenkin muuten kuin energiaksi polttamalla. Tulosten perusteella näyttää siltä, että lähitulevaisuudessa raaka-aineita ei ole tarpeeksi saatavilla niin laajamittaiseen biopolttoaineiden tuotantoon, että niillä voitaisiin korvata valtaosaa lentokerosiinista. Kerosiinin osuutta raakaöljyn jalostustuotteista voidaan nostaa, mutta tämän tutkimuksen puitteissa on mahdoton sanoa, kuinka isoksi osuus on mahdollista/kannattavaa nostaa. Yksi mahdollinen käyttökohde jalostuksessa ylijääneille bensiinille, dieselille ja muille jakeille on valmistaa niistä vetyä, mutta parempiakin lähteitä vedynvalmistukseen löytyy. Vetyä voisi käyttää vetyautojen polttoaineena tai energian varastoimiseen kysynnän vaihteluiden tasaamiseen.

The purpose of the master’s thesis was to find out how much the amount of crude oil refined is controlled by the demand of jet fuel in a situation, where the demands of gasoline and diesel were significantly reduced due to for example electric cars becoming more common. In the thesis it was studied how much raw material is available for the manufacturing of biofuels, whether more jet fuel can be produced from the same or a smaller amount of crude oil and whether gasoline and diesel can be used in other ways than to burn them to produce energy. It appears that in the near future there will not be sufficient raw materials available to produce enough biofuels to replace a majority of jet fuel demand. Jet fuel’s portion of the products of crude oil refining can be raised, but in this thesis’ scope it can’t be specified to what level it can be possibly/feasibly raised. One possible use for the remaining gasoline, diesel and other fractions would be to produce hydrogen from them, although better sources for that exist. Hydrogen could be used as fuel for hydrogen cars or energy storage to even out fluctuations in energy demand.
Description
Supervisor
Koskinen, Ari
Thesis advisor
Joensuu, Pekka
Keywords
lentoliikenne, öljynjalostus, biopolttoaine, kerosiini
Other note
Citation