Kuntakaavoitus ja tuulivoima-alueiden maisemavaikutusten arviointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 Ark A
Date
2016
Major/Subject
Maiseman suunnittelu ja hoito
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
81+2
Series
Abstract
Maisema on olennainen osa laadukasta elinympäristöä. Lähitulevaisuudessa tuulivoimarakentaminen tulee muuttamaan maisemaa. Niin kuin myös muussa maankäytön suunnittelussa, tuulivoimasuunnittelussa tulee huomioida maiseman arvot ja ominaispiirteet. Tuulivoima ja tuulivoiman maisemavaikutusten arviointi ovat aiheina ajankohtaisia, sillä energiastrategisten tavoitteiden saavuttaminen, niin valtakunnallisella kuin maakunnallisella tasolla, edellyttävät tuulivoimakapasiteetin moninkertaistamista. Samalla ympäristöministeriön ohjeistukset ovat tulleet suunnitteluprosessiin nähden myöhässä ja maisemavaikutusten arvioinnin osalta on koettu tarpeellisena kehittää ja yhtenäistää menetelmiä kuntakaavoituksessa sekä tutkia uusia arviointimenetelmiä, eteenkin yhteisvaikutusten arvioinnin osalta. Diplomityössä tutkitaan maisemavaikutusten arvioinnin menetelmiä, perustuen diplomityön laatijan käytännön kokemuksiin Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavan maisemavaikutusten arvioinnista. Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavan oli tarkoitus toimia eräänlaisena ”hyvän toiminta-tavan” - esimerkkinä Varsinais-Suomessa, jonka yhteydessä tavoitteena oli myös laatia ohjeistus maisemavaikutusten arvioinnista kuntatasoisen tuulivoimasuunnittelun yhteydessä. Diplomityössä on lisäksi hyödynnetty Pohjoismaiden ja Englannin uusimpia ohjeistuksia tuulivoimarakentamisen maisemavaikutusten arviointia varten ja muuta alaan liittyvää kirjallisuutta. Varsinais-Suomessa tuulivoimarakentamista pääasiallisesti rajoittava tekijä on asutus, erityisesti rannikkoalueella loma-asutus, sekä alueen monipuoliset luonto- ja kulttuuriarvot. Tuulivoimarakentamisen kanssa yhteen sovitettavaa on näin ollen paljon. Edellä mainituista syistä tuulivoimarakentaminen olisi syytä suunnitella strategisesti kuntatasolla, esimerkiksi tuulivoimayleiskaavalla. Diplomityö toimii pohjatyönä Varsinais-Suomen liiton kuntakaavoitusta varten laadittavalle ohjeistukselle. Työ on tehty Varsinais-Suomea ajatellen, mutta työ on suurilta osin sovellettavissa myös muuhun Suomeen. Diplomityö on tehty Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitoksen maisema-arkkitehtuurin tutkinto-ohjelmaan maiseman hoidon ja suunnitteluun oppituoliin, jonka professorina toimii Maija Rautamäki.

Landskapet har en betydande roll för kvalitén av vår livsmiljö. Inom nära framtid kommer vindkraftsexpansionen att förändra landskapet. Landskapets särdrag och värden skall, så som även i annan markanvändningsplanering, beaktas i vindkraftsplaneringen. Vindkraft och vindkraftens landskapskonsekvensbedömning är aktuella ämnen, eftersom uppfyllandet av så väl de statliga målen som målen på landskapsnivå, kräver ett mångfaldigande av vindkraftskapasiteten. Samtidigt har miljöministeriets riktlinjer utkommit sent i planeringsprocessen och för landskapskonsekvensbedömningens del har det varit nödvändigt att utveckla och sam-ordna metoderna inom kommunala planeringen och undersöka nya metoder, speciellt med tanke på bedömningen av de kumulativa konsekvenserna. Diplomarbetet undersöker metoder för landskapskonsekvensbedömning av vindkraft och baserar sig på praktiska erfarenheter från landskapskonsekvensbedömningen av Nystads vindkraftsgeneralplan. Målet var att Nystads vindkraftsgeneralplan skulle fungera som ett exempel för ett gott tillvägagångssätt, i samband med vilket det även var meningen att utarbeta riktlinjer för landskapskonsekvensbedömningar i samband med vindkraftsplanläggning på kommunnivå. Diplomarbetet baserar sig även på de nyaste riktlinjerna för landskapskonsekvensbedömningar i Norden och England, samt på annan litteratur inom ämnet. Vindkraftsexpansionen i Egentliga Finland begränsas huvudsakligen av bosättning, och speciellt på kusten av fritidsbosättningen, samt områdets mångsidiga natur- och kulturvärden. Därmed finns det mycket som måste samordnas med vindkraftsexpansionen. På grund av detta borde vindkraftsområdenas placering planeras strategiskt på kommunnivå, till exempel med en vindkraftsgeneralplan. Diplomarbetet är gjort som grundarbete för riktlinjerna som utarbetas av Egentliga Finlands förbund för kommunplanläggningen. Arbetet är gjort med Egentliga Finland i åtanke, men arbetet kan till största del användas även i resten av Finland. Diplomarbetet har utarbetats vid Aalto-universitetets arkitekturavdelning inom utbildningsprogrammet för landskapsarkitektur och huvudämnet landskapsplanering och skötsel, med Maija Rautamäki som professor.

The landscape is a major part of the quality of the living environment. In the near future, wind energy establishments will cause changes to the landscape. Landscape values and characteristics are to be considered in land use planning in general, but also when planning wind energy establishments. Debates concerning wind energy and landscape impact assessment are timely, as energy strategies on the national and regional level demand that the wind energy capacity is multiplied to meet the objectives. At the same time, guidance from the Ministry of the Environment has come in late in the planning process and it has been necessary to develope and harmonize the methods for the municipal planning of wind energy, as well as find new assessment methods, for cumulative impacts in particular. This Master thesis investigates the methods for landscape impact assessments of wind energy developments and is based on the practical experiences from assessing the landscape impacts of the Uusikaupunki master plan governing wind energy development. The Uusikaupunki master plan aimed to be an example of “a good planning approach” for Southwest Finland, and the objective was also to compile a guidance for assessing landscape impacts of wind energy developments at the municipal level. This thesis also draws upon the newest guidance for the Nordic countries and England concerning landscape impact assessments and relevant literature in the field. Settlements, especially the recreational settlements along the coast, as well as the natural and cultural values, are the main restrictive factors for wind energy developments in Southwest Finland. Therefore, many factors need to be considered when establishing wind farms. Due to the aforementioned reasons, wind farms should be planned at a strategical level, for example through a master plan. The thesis serves as groundwork for the guidance for municipal planning devised by the Regional Council of Southwest Finland. The thesis is compiled especially for Southwest Finland, but can to a large extent be applied to the rest of Finland. The Master thesis was prepared in the Landscape Architecture Degree Programme, majoring in “Landscape Planning and Management” with Professor Maija Rautamäki, at the Aalto University School of Arts, Design and Architecture.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Thesis advisor
Rautamäki, Maija
Keywords
maisema, maisemavaikutusten arviointi, tuulivoima, tuulivoimayleiskaava, Varsinais-Suomi
Other note
Citation