Developing supply chain for consumer products: Case study in a Finnish utility company

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-13
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
82 + 10
Series
Abstract
This master’s thesis studies how a non-manufacturing firm should design and manage a supply chain for consumer products in a global environment where the firm has limited experience and competence on managing material flows to consumer customers. Existing literature on supply chain design and management is highly focused on manufacturing companies and thus, this study tries to fill this knowledge gap by addressing non-manufacturing companies with purchasing-intensive operations. The study follows a problem-solving focused research approach, design science, by dividing the research into two main phases. First, a literature review is conducted focusing on the themes of supply chain design and management in order to highlight the major elements is prior research and to form a theoretical foundation for the practical solution. Second, a case study is conducted in a Finnish utility company to develop, test and evaluate the solution’s applicability in the context of the case company. Research indicates that supply chain design process starts by analyzing product types, customer needs and marketplace requirements, and linking the supply chain strategy and type to the firm’s context. It was found that a supply chain combining lean and agile, leagile, was most suitable for the case company. After determining the supply chain type, the actual supply chain structure is formed. A primary decision factor is the degree of logistics postponement which determines the number and location of warehouses and distribution channel choices in the supply chain. Finally, supply chain management must be ensured by defining the basic processes and the required level supply chain integration with external actors. The proposed solution provides concrete guidelines and decision factors related to supply chain design and management to be utilized in a purchasing-intensive supply chain environment solving the case company’s problem. Additional benefits for the case company include increased supply chain understanding, more efficient and simple material flows, and probable operational performance improvements. Research partly confirms existing theory by showing that certain elements in traditional supply chain design and management theory can also be applied in a purchasing-intensive environment lacking manufacturing operations. In addition, research identifies elements and decisions factors that are relevant especially for non-manufacturing companies such as the high focus on inventory management.

Diplomityö tutkii miten hankintaan keskittyvän yrityksen tulisi suunnitella ja hallita toimitusketjuaan ympäristössä, jossa sillä ei ole aikaisempaa kokemusta tuotteiden toimittamisesta kuluttaja-asiakkaille. Aikaisempi tutkimus toimitusketjun suunnittelun ja hallinnan alueilla on painottunut valmistaviin yrityksiin, joten tutkimus pyrkii luomaan uutta tietoa tutkimalla yrityksiä, joilla ei ole omaa valmistusta ja näin keskittyen valmiiden tuotteiden hankintaan toimittajilta. Tutkimus noudattaa suunnittelutieteen (design science) lähestymistapaa pyrkien ratkaisemaan yrityksen konkreettisen ongelman ratkaisuehdotuksella. Tutkimusprosessi aloitettiin kirjallisuuskatsauksella keskittyen pääosin toimitusketjun suunnitteluun ja hallintaan liittyvään kirjallisuuteen tavoitteena tunnistaa tutkimusalueen pääteemat sekä luoda teoreettinen pohja ratkaisuehdotukselle. Tutkimuksen toinen vaihe suoritettiin tapaustutkimuksena suomalaisessa yrityksessä, missä ratkaisuehdotusta kehitettiin edelleen ja lopulta sen toimivuutta arvioitiin tapausyrityksen kontekstissa. Tutkimus osoittaa, että toimitusketjun suunnittelu tulee aloittaa tuotetyyppien, asiakastarpeiden sekä toimintaympäristön analysoinnilla. Lisäksi on tärkeää, että toimitusketjustrategia ja -tyyppi linkitetään aina yrityksen kontekstiin. Tehokasta (lean) ja ketterää (agile) yhdistävän toimitusketjutyypin havaittiin olevan paras ratkaisu tapausyritykselle. Toimitusketjutyypin valitsemisen jälkeen määritetään ketjun varsinainen rakenne, joka hankintaan keskittyvillä yrityksillä liittyy vahvasti siihen kuinka paljon logistiikkaa viivästytetään. Viivästyttämisen aste pääosin määrittää varastojen määrä ja paikan sekä jakelukanavat toimitusketjussa. Viimeisenä on määritettävä prosessit toimitusketjun hallintaan sekä missä määrin on tarpeen tehdä yhteistyötä yrityksen ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Esitetty ratkaisu tarjoaa tapausyritykselle konkreettisia suuntaviivoja ja ohjeita toimitusketjun suunnitteluun ja hallintaan hankintaan painottuvassa toimintaympäristössä. Ratkaisu tarjoaa lisäksi yritykselle lukuisia käytännön hyötyjä kuten lisääntyneen toimitusketjutuntemuksen, tehokkaammat ja yksikertaisemmat materiaalivirrat sekä todennäköisesti kasvavan toimitusketjun suorituskyvyn. Tutkimus osaltaan vahvistaa olemassa olevaa teoriaa näyttäen, että valmistaviin yrityksiin keskittyvää teoriaa ja malleja voidaan hyödyntää myös hankintaan keskittyvässä toimitusketjussa. Lisäksi tutkimus tuottaa uutta hyödyllistä tietoa mitkä elementit ja kriteerit ovat erityisen tärkeitä nimenomaan hankintaan keskittyville yrityksille ilman omaa tuotevalmistusta.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Kaukojärvi, Pasi
Keywords
supply chain design, supply chain management, logistics, consumer products
Other note
Citation