Tonttianalyysin merkitys osana suunnitteluprosessia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2023
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3001
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Tonttianalyysi on valitun suunnittelualueen ja sen ympäristön teki-jöiden ja niiden välisten yhteyksien tutkimista. Työn tavoite on sel-vittää tonttianalyysin merkitystä suunnittelulle. Käsittelen aihetta en-sin kertomalla mikä tonttianalyysi on ja syventymällä sitten analyysin eri osa-alueisiin ja niiden vaikutuksiin. Päätän työni kertomalla ana-lyysin esittämisestä ja merkityksestä suunnittelulle. Koen aiheen tär-keäksi, sillä jokainen ihmisten elinympäristöön toteutuva suunni-telma sitoutuu fyysiseen sijaintiin ja sen ympäristön kulttuuriin, ih-misiin ja arvoihin -visuaalisesti sekä käytännön toiminnallisuuden kautta. Tonttianalyysillä tuotetaan suunnittelualueesta objektiivista faktatie-toa ja subjektiivisesti koettavia näkökulmia, jotka muodostavat sijain-nin suunnittelulle tarjoamat haasteet ja mahdollisuudet. Tontti-analyysin osa-alueiden ymmärtäminen auttaa sopeuttamaan suunni-telman osaksi olemassa olevaa ympäristöä ja auttaa muiden suunnit-telunprojektin vaiheiden ohessa tuottamaan onnistuneen ja alueen käyttäjiä palvelevan lopputuloksen.

Site analysis is the study of the factors of the selected planning area and its environment and the connections between them. The goal of this work is to clarify the importance of site analysis for planning and design. I will cover the subject first by telling you what a site analysis is and then by delving into the different areas of the analysis and their effects. I conclude my work by telling about the presentation of the analysis and its importance for planning. I feel the topic is important, because every plan realized in our living environment is bound to a physical location and the culture, people and values of its environment -visually and through practical functionality. Site analysis produces objective, factual information about the planning area and subjectively perceived perspectives, which form the challenges and opportunities offered by the site for design and planning. Understanding the different factors of the site analysis helps to adapt the plan to the existing environment and helps, along with other phases of the planning project, to produce a successful end result that serves the users of the area.
Description
Supervisor
Özer-Kemppainen, Özlem
Thesis advisor
Lindgren, Tommy
Keywords
tonttianalyysi, ympäristöanalyysi, ilmasto, maaperä, topografia, veden kierto, Genius Loci, turvallisuus
Other note
Citation