Organization of a project-based multinational corporation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
202
Series
Abstract
The increasing internationalization of firms and the growing tendency of offering projects to customers instead of stand-alone products have created a need for a new organizational structure - a project-based MNC. This study examines the organization of the project-based MNC from the information processing perspective. It aims to understand how the project-based MNC is organized and, especially, how integration is facilitated between the different organization levels. The thesis was conducted as an embedded single-case study. The case company was the telecommunication equipment supplier Nokia Siemens Networks (NSN). The six network implementation projects that were researched covered half of NSN's eight geographical regions. The case study was conducted through totally 23 interviews, encompassing not only firm, region, and project level, but also subcontractor interviews. The organization and information processing of NSN was analysed through a framework, where the information processing capacities (organization structure and integration mechanisms) were compared with the information processing requirements (technology, interdepartmental relations, and environment and customer relationship). The study point out that integration is facilitated in project-based MNCs in following interfaces: global to-region, region-to-global, region-to-project, project-to-region, project-to-project and within-project. The results, additionally, distinguish between subtle (e.g., informal communication and cross departmental relations) and impersonal integration mechanisms (e.g., standardization, centralization and planning). The findings of the thesis indicate that integration is facilitated in project-based MNCs to a greater extent by subtle than impersonal integration mechanisms and that the proportion of subtle mechanisms increases as the information requirements rise. Lastly, the study identified that there was lack of fit between the information processing requirements and capacities in two of the six case projects. The thesis contributes to the existing literature by studying the organization of a new type of a MNC the project-based MNC, and by providing evidence on how information processing is facilitated between different organizational levels in them.

Yritysten kiihtyvä kansainvälistyminen sekä kasvava trendi myydä kokonaisvaltaisia projekteja yksittäisten tuotteiden sijasta on synnyttänyt uuden organisaatiomuodon -monikansallisen projektiorganisaation. Tämä tutkimus analysoi monikansallista projektiorganisaatiota informaatioprosessoinnin näkökulmasta. Tutkimus selvittää miten monikansallinen projektiyritys organisoidaan keskittyen erityisesti eri organisaatiotasojen välisen integroinnin tutkimiseen. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkittavaksi kohteeksi valittiin kuusi Nokia Siemens Networksin (NSN) tietoliikenneverkkoprojektia. Valitut projektit kattoivat neljä NSN:n kahdeksasta regioonasta. Yhteensä 23 haastattelua tehtiin pääkonttori-, regioona-, projekti- ja alihankkijatasolla. NSN:n organisaatiota ja informaatioprosessointia analysoitiin käyttämällä viitekehystä, jossa informaatioprosessointitarpeita (teknologia, osastojen väliset suhteet, ympäristö, asiakassuhde) verrattiin informaatioprosessointikapasiteettiin (organisaatio rakenne ja integrointimekanismit). Tutkimus osoittaa, että monikansallisessa projektiyrityksessä integrointia tapahtuu seuraavissa rajapinnoissa: pääkonttori-regioona, regioona-pääkonttori, regioona-projekti, projekti-regioona ja projekti-projekti, sekä myös projektin sisällä. Integrointimekanismit jaotellaan sen lisäksi hienovaraisiin (esim. epämuodollinen viestintä ja osastojen välinen kommunikointi) ja persoonattomiin mekanismeihin. Diplomityön tulokset osoittavat, että monikansallisissa projektiyrityksissä käytetään enemmän hienovaraisia mekanismeja ja että niiden prosentuaalinen osuus nousee informaatioprosessointitarpeiden kasvaessa. Tutkimuksessa havaittiin myös, että kahdessa kuudesta valitusta projektista informaatioprosessointitarpeet ja -kapasiteetit eivät olleet tasapainossa. Tämä diplomityö täydentää olemassa olevaa kirjallisuutta esittelemällä uudenlaisen organisaatiorakenteen -monikansallisen projektiyrityksen. Lisäksi tutkimus esittää uraauurtavia löydöksiä siitä miten informaatioprosessointi toimii monikansallisissa projektiyrityksissä eri organisaatio tasojen välillä.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Ruuska, Inkeri
Brady, Timothy
Keywords
project-based MNC, monikansallinen projektiyritys, information processing, informaation prosessointi, integration, integrointi, project, projekti, integration mechanism, integrointimekanismi
Other note
Citation