Applying the ecosystem concept in conducting urban policy and urban planning related to urban regeneration in historical centre - Case Torikorttelit

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-12-11
Department
Major/Subject
Real Estate Investment and Finance
Mcode
M3009
Degree programme
Master’s Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
51 + 2
Series
Abstract
Urban regeneration can be defined as a public policy binding together research on network in the fields of urban policy and urban planning. Urban development and the urban planning establish the framework within which urban regeneration takes place. Through the structures of urban policy and urban planning city makes strategic choices of how to organize its regeneration activities. Sometimes the organization can be formed by the city as a private-like organization in a form of city-owned public corporation. The management of such municipality subsidiary companies falls in the sphere of political models of governance. This requires therefore a comprehensive knowledge on the hierarchies and management systems it includes. This thesis is a case study of the regeneration of the historic Torikorttelit area in Helsinki. Torikorttelit, as places for the most part, is strategically positioned and managed, and part of a bigger concept as an urban space. Therefore, there is a need to study how a city organization can nurture the formation of a successful network of ecosystem for regeneration project. This thesis examines the structure behind governing a regeneration project by a city-owned subsidiary in a historic centre. Because historic centres have political, economic and social, as well as heritage value, there is a need for interconnection of policies, people, culture, the environment and the economy. Therefore, this thesis investigates how effective is the urban governance in a regeneration project, such as Torikorttelit, in establishing, maintaining and managing a forward-going, utilitarian and relatively functioning development. Furthermore, some of the structural premise of a city-owned subsidiary as a regeneration company are studied. This thesis also examines the ecosystem concept and its applicability in a context such as this. The purpose is to present the network of participants, governance system and shared logic in the Torikorttelit development ecosystem. The research was conducted by performing a semi-structured interview study with seven interviewees. The interviewees were selected based on their position in the ecosystem which was related to the governance issues, and they also had expertise within regeneration.

Elävöittäminen voidaan määritellä kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnittelun yhteenliittymäksi, jonka sitoo yhteen kunnallispolitiikka. Kaupunkipolitiikka ja kaupunkisuunnittelu luovat puitteet, joissa elävöittäminen tapahtuu. Kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnittelun rakenteiden kautta kaupunki tekee strategisia valintoja siitä, kuinka järjestää elävöittämiseen tähtäävät toimenpiteet. Joskus strategisena valintana kaupunki muodostaa tytäryhtiön elävöittämisen toteuttajaksi. Tällaisen kunnallisen tytäryhtiön johtaminen edellyttää hallintotapaa, jossa tunnistetaan eri kunnallisen kehittämisen hierarkiat ja toimintatavat. Tämä diplomityö on tapaustutkimus historiallisesti poikkeuksellisen arvokkaan Torikorttelit-alueen elävöittämisestä. Torikortteleiden elävöittäminen on kokonaisuudeltaan strateginen valinta puolustaa keskustaa, ja se voidaan nähdä osana laajempaa kokonaiskuvaa kaupunkitilasta. Tämän takia on tärkeää ymmärtää, minkälainen ekosysteemi elävöittämisen ympärille muodostuu ja miten sitä hallitaan. Tämä opinnäytetyö tutkii historiallisen keskustan elävöittämistä kaupungin omistaman tytäryhtiön toimesta. Koska historialliseen keskustaan liittyy poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia sekä kulttuuriperinnöllisiä tekijöitä, tarvitaan politiikan, ihmisten, kulttuurin, ympäristön ja talouden yhteenliittymistä tapauksen tutkimisessa. Tämän vuoksi tutkitaan, kuinka tehokas on Torikortteleiden elävöittämisen hallintotapa, kun tähdätään tehokkaaseen, eteenpäin menevään ja sujuvaan projektiin. Lisäksi diplomityössä tutkitaan kaupungin omistaman tytäryhtiön rakenteellisia lähtökohtia. Työssä tarkastellaan myös ekosysteemikonseptia ja sen soveltuvuutta ilmiön tarkasteluun tällaisessa kontekstissa. Tavoitteena on esitellä Torikortteleiden kehittämisen ekosysteemin osallistujien verkosto, hallinnointitapa ja yhteinen logiikka arvon luomisessa. Diplomityön empiirinen osio tehtiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla seitsemän asianosaisen kanssa, joilla oli ekosysteemin hallinnointiin liittyvä rooli ja asiantuntijuutta elävöittämisestä.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Junnila, Seppo
Keywords
ecosystem, urban regeneration, urban governance, urban policy, urban planning
Other note
Citation