Analysis of a production concept for industrial valves and design of an inventory management concept to support assembly demands

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorEnberg, Jari
dc.contributor.authorPenttilä, Ilkka Kaarlo
dc.contributor.departmentAutomaatio- ja systeemitekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Electrical Engineeringen
dc.contributor.supervisorHeikkilä, Jussi
dc.date.accessioned2020-12-23T17:44:34Z
dc.date.available2020-12-23T17:44:34Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractThe objective of this Master's Thesis was to analyze and design a new inventory management concept for customer-driven assembly of industrial valves. The work was related to the implementation of a new valve production facility. The work covered analysis of the company's production concept and the status of existing production. The essential production philosophies were covered in terms of current versus desired process design. The new inventory concept was designed to best meet the demands set from production and assembly. The key methods in the work were measuring material flows, layout design and analysis of inventory item data. The key areas of the literature review in this Master's Thesis were manufacturing planning and control, lean production and supply chain management, forming the theoretical background for the new production concept. The framework to analyze the production concept consisted of market requirements and demand management, production task, manufacturing process design, and manufacturing planning and control system design. Logistics requirements were analyzed in the supply chain management and inventory management parts of the thesis. Measuring material flows highlighted the external inputs and outputs of the inventory and the consequent requirements. Internal demands for the inventory included the efficiency and capacity of the basic warehouse operations as part of a lean manufacturing unit. The analysis of inventory item data was essential to decisions about inventory management principles. The main result of this Master's Thesis was a model of the inventory management concept, taken into use in the new production plant. The inventory concept is introduced through layout drawings and operating principles in the key functions. The results are analyzed in terms of production volume demands, visual control and safety. Also, the functionality of the new concept is evaluated, for example safety and security. The first implementation results are encouraging: the new concept seems to achieve the targets set for it, both in quantitative and qualitative terms.en
dc.description.abstractTämän diplomityon tavoitteena oli uuteen teollisuusventtiilien tehdasinvestointiin liittyen analysoida ja suunnitella keräilyvarasto, joka palvelee asiakasohjautuvaa venttiilien kokoonpanoa. Työssä analysoitiin yrityksen tuotantokonsepti ja tilanne ennen uuden tehtaan rakentamista. Sen jälkeen analysoitiin tuotannon kehityshankkeen kannalta oleelliset tuotantofilosofiat, jonka perusteella suunniteltiin keräilyvarasto venttiilien osien keräilyyn tukemaan asiakasohjautuvaa kokoonpanoa. Keskeisinä menetelminä työssä käytettiin materiaalivirtojen mittaamista ja visualisointia, layout-suunnittelua ja nimikeaineiston analysointia. Diplomityön kirjallisuusosan keskeiset osat ovat tuotannon johtaminen, leantuotanto ja toimitusketjun hallinta. Näiden osien avulla kehitettiin teoreettinen viitekehys jonka avulla analysoitiin uuden tuotantolaitoksen tuotantokonseptia. Tuotannon analysoinnin viitekehys käsitti markkinoiden vaatimuksien ja kysynnän muodostumisen selvittämisen, tuotannon tehtävämäärityksen, tuotantoprosessin konseptuaalisen hahmottamisen ja tuotannonohjausperiaatteiden määrittämisen. Logistiikan tarpeita analysoitiin toimitusketjun hallintaa ja varastonohjausta koskevissa työn osissa. Materiaalivirtojen mittaaminen toi näkyville uuden keräilyvaraston ulkoiset logistiikkavirrat ja niiden asettamat vaatimukset keräilyvarastolle. Nimikeanalyysi antoi perustan venttiilien osien sijoittamiselle keräilyvarastoon ja ulkoisen logistiikkakumppanin varastoon. Työn tuloksena syntyi tuotannossa käyttöön otettu malli venttiilitehtaan keräilyvaraston ohjaamiseksi. Varastokonsepti esitetään työssä layout-kuvausten ja toimintamallien kautta. Varastokonseptin toteutuksen ensimmäisen vaiheen tuloksia verrataan asetettuihin tuotantotavoitteisiin ja arvioidaan konseptin toiminnallisuutta, esimerkiksi turvallisuuden osalta. Mallin käyttöönotosta saadut alustavat tulokset ovat rohkaisevia. Kehitetty tuotantokonsepti näyttäisi saavuttavan sille asetetut sekä määrälliset että laadulliset tavoitteet.fi
dc.format.extentvii + 83 + liitt. (+9)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99655
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358482
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordLean productionen
dc.subject.keywordLean-tuotantofi
dc.subject.keywordGlenday Sieveen
dc.subject.keywordGlenday Sievefi
dc.subject.keywordmaterial flowen
dc.subject.keywordmateriaalivirratfi
dc.subject.keywordlogisticsen
dc.subject.keywordlogistiikkafi
dc.subject.keywordanalysis of production concepten
dc.subject.keywordtuotantokonseptin analysointifi
dc.subject.keywordwarehouse designen
dc.subject.keywordvaraston suunnittelufi
dc.titleAnalysis of a production concept for industrial valves and design of an inventory management concept to support assembly demandsen
dc.titleVenttiilivalmistuksen tuotantokonseptin analyysi ja kokoonpanoa palvelevan keräilyvaraston suunnittelufi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_93975
local.aalto.idinssi43771
local.aalto.openaccessno
Files