Asiakasverkkoyhteisön kehittyminen liiketoiminnan yhteydessä – tapaustutkimus Kvääristö-hankkeesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-05-22
Department
Major/Subject
Leadership and Knowledge Management
Mcode
SCI3048
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Asiakasverkkoyhteisöiden mahdollisuudet tukea liiketoimintaa tunnetaan hyvin ja verkkoyhteisöistä on muodostunut osa yhä useamman yrityksen toimintaa. Tästä huolimatta tutkimuksen avulla ei ole onnistuttu selittämään ja ennustamaan verkkoyhteisöiden muutoksia ja kehitystä. Ymmärrys, joka auttaa ennustamaan ja suunnittelemaan yhteisön kehitystä, tarjoaisi arvokasta apua verkkoyhteisöiden perustajille ja ylläpitäjille. Tässä tutkimuksessa pyritään tunnistamaan dynamiikkoja, jotka ajavat muutoksia asiakasverkkoyhteisön kehityksessä. Aiempi asiakasverkkoyhteisöiden tutkimus kuvaa kattavasti verkkoyhteisöiden piirteitä, mutta ei selitä muutoksia näissä piirteissä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhtä asiakasverkkoyhteisöä ja siihen liittyvää liiketoimintahanketta. Tutkimuksessa tarkastellaan asiakasverkkoyhteisössä lähetettyjä viestejä kolmessa eri ajankohdassa: liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa, liiketoiminnan alkaessa ja liiketoiminnan vakiintuessa. Aineistoa lähestytään netnografisesta näkökulmasta ja keskittyen havaintojen tekemiseen aineistosta käsin. Tehdyistä havainnoista koostetaan laajempia ilmiöitä ja pyritään tunnistamaan yleistettävissä olevia ilmiöitä. Kolmena tärkeimpänä tuloksena tutkimuksessa tunnistettiin kuinka liiketoiminnan vaihe määrittää asiakasverkkoyhteisössä käytävää keskustelua, kuinka liiketoiminnan yksilölliset piirteet vaikuttavat verkkoyhteisön kehitykseen ja kuinka asiakasverkkoyhteisön tarjoaa tukea liiketoiminnan toteuttamiseen eri vaiheissa liiketoiminnan elinkaarta. On siis mahdollista tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat asiakasverkkoyhteisön kehitykseen. Tutkimus osoittaa, että asiakasverkkoyhteisöiden tutkimuksessa on mahdollista kartoittaa ja ymmärtää dynamiikkaa, joka ajaa verkkoyhteisön kehittymistä. Tulevassa tutkimuksessa olisi mahdollista keskittyä tunnistamaan ja kartoittamaan erilaisia vaikuttavia voimia ja koota näitä yhtenäiseksi malliksi. Muutoksia selittävästä mallista olisi arvokasta apua asiakasverkkoyhteisöiden perustajille ja ylläpitäjille.

The possibilities and benefits of virtual customer communities for companies are well known and virtual communities have become a part of operations for more and more companies. Even though the benefits are clear there is no research on how virtual customer communities develop and how to predict changes in customer communities. Knowledge that could help in predicting and planning would provide valuable benefit for community owners and administrators. This thesis aims to recognize dynamics that drive changes in virtual customer communities. Previous research on virtual customer communities extensively describes various aspects of virtual customer communities but does not provide models to explain changes in virtual customer communities. This thesis observes one case of a virtual customer community and business related to it. This research observed messages sent to virtual customer community in three separate time periods: when the business was in planning phase, when the business was launched and when the business became established. This material was approached from netnographic point of view where the focus is in making observations rooted in the material. Out of these observation patterns and generalizable phenomena emerged. The three most important results in this study were to recognize how he phase of business defines the discussions in virtual customer community, how the characteristics of the business affects the development and change in the virtual customer community and how the value and the benefits virtual customer community provided to the business changed and varied over time. This thesis points out how it is possible to recognize the dynamics in the development of virtual customer communities and explain the drivers behind the changes. In future research there are possibilities in recognizing and mapping these drivers and building holistic models to describe these dynamics. Research based models that would help to understand and predict the development of virtual communities would be valuable help for the founders of businesses and moderators of virtual communities.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Kupiainen, Olli-Jaakko
Keywords
asiakasverkkoyhteisöt, verkkoyhteisöt, liiketoiminnan kehittäminen, arvon luominen yhdessä
Other note
Citation