The main conventions and legislation of the sea environment and the sea rescue - Liabilities for the vessel source pollution on the Gulf of Finland

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKujala, Pentti
dc.contributor.authorSariola, Laura
dc.contributor.departmentMaanmittaustieteiden laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorWerdi, Erja
dc.date.accessioned2020-12-05T14:57:40Z
dc.date.available2020-12-05T14:57:40Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to examine division of the liabilities in the accidents causing oil pollution on the Gulf of Finland. In addition the study will concentrate on both the national and international legislation and conventions of sea environment, pollution and maritime safety. Study purpose is to find out essential facts affecting the operation and prevention of the vessel source pollution of large ships. Research has close connections to the METKU project at Merikotka Research Centre. The project concentrates on the development of maritime safety. Research is based on the examination of international conventions, the national and EU legislation and instructions. The examination is made by the literature, Internet, database as Finlex, Edilex and EUR-lex and subject interviews to find out the practice. Based on research results it is proposed that the international development work and cooperation for maritime safety and environment should continue. Especially should be concentrated on the fast and productive cooperation with shipping companies and classification societies. There is also need to define the liabilities for the parties engaged to oil destruction operations on outer territorial waters, economic zone and at high seas. Vulnerable nature of the sea area needs active operations to prevent oil accidents continuously. Legislation and conventions are important instruments for the development of maritime safety and pollution prevention but often tardy when needed fast and up-to-date instructions and manoeuvre as on the Gulf of Finland.en
dc.description.abstractTyössä tarkastellaan vastuiden jakautumista Suomenlahdella tapahtuvissa alusöljyonnettomuustilanteissa. Lisäksi tarkastellaan niihin liittyvää meriympäristön, pilaamisen ja meriturvallisuuden keskeistä kansainvälistä merioikeutta ja Suomen lainsäädäntöä. Työn tavoitteena oli selvittää oleelliset seikat, jotka vaikuttavat suurille aluksille tapahtuvien alusöljyvahinkojen hoitamiseen ja ehkäisemiseen. Tutkimus liittyy läheisesti Merikotka -tutkimuskeskuksen METKU-hankkeeseen, jossa keskitytään meriturvallisuuden kehittämiseen. Tutkimus pohjautuu kansainvälisten sopimusten, Suomen ja EU-lainsäädännön sekä ohjeiden tarkasteluun. Tarkastelu on tehty alan kirjallisuuden, internetin ja tietokantojen, kuten Finlexin, Edilexin ja EUR-Lexin avulla. Lisäksi työssä on tehty teemahaastatteluita käytännön selvittämiseksi. Tutkimustulosten perusteella työssä esitetään, että meriympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää kansainvälistä kehitys- ja yhteistyötä jatketaan. Erityistä huomiota olisi hyvä kiinnittää nopeaan ja tulokselliseen yhteistyöhön varustamoiden ja luokituslaitosten kanssa. Todennäköisesti tarvitaan tarkennuksia myös öljyntorjuntaan osallistuvien tahojen vastuiden jakautumiseen aluemerellä, talousvyöhykkeellä ja aavalla merellä. Suomenlahden herkkä meriympäristö tarvitsee jatkuvasti aktiivisia toimenpiteitä öljyonnettomuuksien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen. Kansallinen ja EU-lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset ovat turvallisuuden ja ympäristöriskien laajuuden ja ajankohtaisuuden kannalta usein liian hitaita, vaikkakin jatkokehityksen kannalta välttämättömiä instrumentteja.fi
dc.format.extent90
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/97014
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555848
dc.language.isofien
dc.programme.majorTalousoikeusfi
dc.programme.mcodeMaa-29fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordliabilityen
dc.subject.keywordvastuutfi
dc.subject.keywordpollutionen
dc.subject.keywordsaastuttaminenfi
dc.subject.keywordvesselen
dc.subject.keywordalusfi
dc.subject.keywordaccidenten
dc.subject.keywordonnettomuusfi
dc.titleThe main conventions and legislation of the sea environment and the sea rescue - Liabilities for the vessel source pollution on the Gulf of Finlanden
dc.titleMeriympäristöön ja meripelastukseen liittyvät keskeiset sopimukset ja lainsäädäntö - Vastuut Suomenlahden alusöljyvahingoissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_30921
local.aalto.idinssi38738
local.aalto.openaccessno
Files