Meriympäristöön ja meripelastukseen liittyvät keskeiset sopimukset ja lainsäädäntö - Vastuut Suomenlahden alusöljyvahingoissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Talousoikeus
Mcode
Maa-29
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
The aim of the thesis is to examine division of the liabilities in the accidents causing oil pollution on the Gulf of Finland. In addition the study will concentrate on both the national and international legislation and conventions of sea environment, pollution and maritime safety. Study purpose is to find out essential facts affecting the operation and prevention of the vessel source pollution of large ships. Research has close connections to the METKU project at Merikotka Research Centre. The project concentrates on the development of maritime safety. Research is based on the examination of international conventions, the national and EU legislation and instructions. The examination is made by the literature, Internet, database as Finlex, Edilex and EUR-lex and subject interviews to find out the practice. Based on research results it is proposed that the international development work and cooperation for maritime safety and environment should continue. Especially should be concentrated on the fast and productive cooperation with shipping companies and classification societies. There is also need to define the liabilities for the parties engaged to oil destruction operations on outer territorial waters, economic zone and at high seas. Vulnerable nature of the sea area needs active operations to prevent oil accidents continuously. Legislation and conventions are important instruments for the development of maritime safety and pollution prevention but often tardy when needed fast and up-to-date instructions and manoeuvre as on the Gulf of Finland.

Työssä tarkastellaan vastuiden jakautumista Suomenlahdella tapahtuvissa alusöljyonnettomuustilanteissa. Lisäksi tarkastellaan niihin liittyvää meriympäristön, pilaamisen ja meriturvallisuuden keskeistä kansainvälistä merioikeutta ja Suomen lainsäädäntöä. Työn tavoitteena oli selvittää oleelliset seikat, jotka vaikuttavat suurille aluksille tapahtuvien alusöljyvahinkojen hoitamiseen ja ehkäisemiseen. Tutkimus liittyy läheisesti Merikotka -tutkimuskeskuksen METKU-hankkeeseen, jossa keskitytään meriturvallisuuden kehittämiseen. Tutkimus pohjautuu kansainvälisten sopimusten, Suomen ja EU-lainsäädännön sekä ohjeiden tarkasteluun. Tarkastelu on tehty alan kirjallisuuden, internetin ja tietokantojen, kuten Finlexin, Edilexin ja EUR-Lexin avulla. Lisäksi työssä on tehty teemahaastatteluita käytännön selvittämiseksi. Tutkimustulosten perusteella työssä esitetään, että meriympäristöön ja turvallisuuteen liittyvää kansainvälistä kehitys- ja yhteistyötä jatketaan. Erityistä huomiota olisi hyvä kiinnittää nopeaan ja tulokselliseen yhteistyöhön varustamoiden ja luokituslaitosten kanssa. Todennäköisesti tarvitaan tarkennuksia myös öljyntorjuntaan osallistuvien tahojen vastuiden jakautumiseen aluemerellä, talousvyöhykkeellä ja aavalla merellä. Suomenlahden herkkä meriympäristö tarvitsee jatkuvasti aktiivisia toimenpiteitä öljyonnettomuuksien ehkäisyyn ja niihin varautumiseen. Kansallinen ja EU-lainsäädäntö sekä kansainväliset sopimukset ovat turvallisuuden ja ympäristöriskien laajuuden ja ajankohtaisuuden kannalta usein liian hitaita, vaikkakin jatkokehityksen kannalta välttämättömiä instrumentteja.
Description
Supervisor
Werdi, Erja
Thesis advisor
Kujala, Pentti
Keywords
liability, vastuut, pollution, saastuttaminen, vessel, alus, accident, onnettomuus
Other note
Citation