Conceptual approach for research for organizational networks

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 86
Series
Abstract
Tutkimusympäristöt joissa eri tieteenalojen tutkijat toimivat yhdessä ratkaistakseen verkostoissa toimivien kumppaniyritysten ongelmia ovat haasteellisia tiedonvaihdon ja tutkimustiedon keräämisen kannalta. Vaikka tutkimuskohde on yhteinen, tutkijat lähestyvät sitä omien tieteidensä näkökulmasta käyttäen siihen teorioita ja menetelmiä jotka eivät ole yhteensopiva muiden kanssa. Lapin yliopistossa tehdyn tutkimustyön aikana nämä ongelmat tulivat esiin, kun useissa monialaisissa projekteissa tarkasteltiin liiketoimintaverkostoja sekä teollisuusliiketoiminnan että matkailun alalta. Projektien kohteina olevissa verkostoissa yritykset pyrkivät tyypillisesti hakemaan verkostotoiminnasta hyötyjä informaatioteknologian avulla tehostaakseen liiketoimintasuhteitaan ja siten edesauttamaan johtamiseen ja operatiiviseen toimintaan liittyvää tiedonkulkua. Pääasiallinen ongelma näissä ympäristöissä tapahtuvassa tutkimuksessa on, että uudet projektit eivät helposti pysty hyödyntämään edellisten projektien tuotoksia, koska aikaisemmin kerättyä tutkimustietoa, analyysejä tai luotuja ratkaisumalleja ei ole saatavilla siinä muodossa että ne voitaisiin ottaa uuden tutkimuksen pohjaksi. Tässä työssä on tarkasteltu ja kehitetty käsitteellisiä malleja ja niihin liittyviä menetelmiä, jotka tukevat monitieteistä liiketoimintaverkostojen tutkimusta, ja samalla tekevät mahdolliseksi hyödyntää jo olemassa olevaa tutkimustietoa. Tässä diplomityössä kehitetty ratkaisu perustuu liiketoimintaverkostojen analysointiin käsitemallintamisen avulla. Tämän tuloksena on luotu organisatoristen ympäristöjen käsitemalli, joka keskittyy integraatiota edistäviin yhteistoimintasuhteisiin, ja kuvattu siihen liittyvä tutkimuksellinen prosessi joka mahdollistaa projektin aikana syntyvän tutkimusaineiston käsitteellistämisen ja lisätiedon liitämisen niihin. Tämä helpottaa tutkimustiedon jäsentämistä ja sen jakamista tutkijoiden ja kohdealueen toimijoiden välillä. Lisäksi työssä määritellään metatietokuvauksia ja rajattuja sanastoja jotka perustuvat semanttisen webin tekniikoihin, joilla voidaan luokitella eri projektien aikana syntyviä tutkimusartefakteja ja hallinnoida tutkimustietoa.

The research settings, where project teams consisting of researchers from different scientific fields, and working together to provide solutions to the issues of networked partner organizations, are challenging in terms of communicating and accumulating research knowledge. Although the focus of the research is shared, difficulties emerge because it is explored from different scientific perspectives, relying on theories and methods that do not match with others. This observation was made during research work conducted at the University of Lapland in projects that concentrated on business networks in the manufacturing and tourism industries. The organizations in these commercial environments typically seek benefits from information technology to intensify the network-wide business relationships and to improve knowledge-intensive operations and management. The main problem is that new projects cannot easily benefit from the results of past projects because the collected research materials, analyses and models are not easily found and they are difficult to align with the objectives of new projects. In this work, to resolve theses issues, conceptual models and related approaches have been analyzed and elaborated to support cross disciplinary research on business networks, and at the same time enable the re-use and sharing of research knowledge. The solution presented in this Master's thesis has been developed by relying on conceptual modelling approaches to analyze business networks. As a result, general concept model of inter-organizational environments has been built that focuses on the integrative relationships in them. Further, accompanying research process that enabies the conceptualization and annotating of the project research outcomes has been constructed. This helps in organizing and sharing research information between researchers and stakeholders. Additionally, metadata descriptions and controlled vocabularies based on semantic web technologies are defined to align research constructs originating from different projects and to support research knowledge management.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Jaakkola, Hannu
Irrmann, Olivier
Keywords
monitieteisyys, projektitutkimus, kasitemallintaminen, organisatoriset verkostot, tiedonvaihtosuhteet, informaatioteknologia, semanttinen web, crossdisciplinarity, project research, concept modeling, organizational networks, knowledge exchange relations, information technology, semantic web
Other note
Citation