Rakennettavuuden arviointi arkkitehti- ja talotekniikkasuunnittelussa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Rakennetekniikka
Mcode
R3001
Degree programme
Language
fi
Pages
75 + 15
Series
Abstract
The aim of this thesis was to find out how architects and building services designers in Finlandunderstand the concept of buildability and how they currently evaluate buildability in thesedesign areas. In addition, another objective was to apply a previously developed method forquantitative measuring of buildability. The study also examined the use of an architectural anda building services building information model for buildability assessment. The research was implemented with interviews and case-study both based on a literature research.For the interview research four experienced architects were interviewed and five previouslyconducted interviews of building services designers were analysed. The case-study consistedof an interview section and buildability analyses of an example project. The project whichwas used as an example was a real apartment building project, which was under constructionduring this study. For the case-study eight of the responsible persons of the example projectwere interviewed. The aim was to find out, how the buildability in the example case was evaluatedamong the project partners and what kind of buildability challenges they have encountered. The buildability in the example project was examined first from a structural model withpreviously developed measuring method but also from architectural and building services modelswith the help of a model checking software. The model checking software used in this thesisis Solibri Model Checker. Finally the results of the buildability analyses were compared with theresults of the example project’s interviews. As a result of this thesis, a good understanding of how architects and building services designersunderstand the concept of buildability was achieved. For both of the disciplines the buildabilitymeans the implementation of design at the site. The study shows that presently no systematicmethods for the evaluation of buildability exist in either design field. The case-studyshowed that the previously developed method for measuring buildability can be applied also toassess buildability of an architectural model. The study also shows that a preliminary buildabilityassessment can be done from an architectural building information model, which enablesthe assessment of the buildability in conceptual design phase. Based on the results of this thesis,buildability assessment could be done based on architectural or building services buildinginformation models in the future. The utilization of a building services model requires, however,further study.

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää, miten arkkitehdit ja talotekniikkasuunnittelijatymmärtävät käsitteen rakennettavuus ja miten rakennettavuutta arvioidaan tällä hetkellä näilläsuunnittelualoilla. Lisäksi työn tavoitteena oli soveltaa aiemmin kehitettyä rakennettavuudenkvantitatiivista mittausmetodiikkaa. Tutkimuksessa selvitettiin myös arkkitehti- ja talotekniikkamallien käyttöä rakennettavuuden arviointiin. Tutkimus toteutettiin kirjallisuustutkimukseen pohjautuvien haastattelu- ja tapaustutkimustenavulla. Haastatteluosuuteen haastateltiin neljää kokenutta arkkitehtia ja analysoitiin viidenaiemmin toteutetun talotekniikkasuunnittelijan ja -asiantuntijan haastattelut. Tapaustutkimusmuodostui haastatteluosiosta ja esimerkkikohteen rakennettavuusanalyyseistä. Esimerkkikohteenatutkimuksessa käytettiin todellista asuinkerrostalohanketta, jonka rakennustyöt olivat käynnissä tutkimuksen aikana. Esimerkkikohteesta haastateltiin kahdeksaa vastuuhenkilöä. Tarkoituksena oli selvittää, miten esimerkkikohteen rakennettavuutta on arvioitu projektiosapuolien keskuudessa ja minkälaisia haasteita kohteen rakennettavuudessa on kohdattu. Esimerkkikohteen rakennettavuutta arvioitiin ensin aiemmin kehitetyllä laskentamenetelmällä rakennemallista, jonka jälkeen kohteen rakennettavuutta analysoitiin arkkitehti- ja talotekniikkamalleista mallintarkastusohjelman avulla. Mallintarkastusohjelmana tässä työssä käytettiin Solibri Model Checker -ohjelmaa. Rakennettavuusanalyysien tuloksia verrattiin lopuksi vastuuhenkilöiden haastattelutuloksiin. Työn tuloksena saatiin hyvä käsitys siitä, miten arkkitehdit ja talotekniikkasuunnittelijat ymmärtävät käsitteen rakennettavuus. Molemmat ammattiryhmät käsittävät rakennettavuuden suunnitelmien laatimisena siten, että suunnitelmat voidaan toteuttaa työmaalla. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, ettei rakennettavuuden arviointiin ole vielä käytössä järjestelmällisiämenetelmiä kummallakaan suunnittelualalla. Tapaustutkimus osoitti, että aiemmin kehitettyä rakennettavuuden laskentamenetelmää voidaan soveltaa myös rakennettavuuden arviointiinarkkitehtimallista. Tutkimus osoittaa, että rakennettavuuden alustava arviointi onnistuuarkkitehtimallista, mikä mahdollistaa rakennettavuuden arvioinnin toteuttamisen yleissuunnitteluvaiheessa. Työn tulosten perusteella rakennettavuutta voitaisiin arvioida tulevaisuudessa arkkitehtimallin lisäksi myös talotekniikkamallista. Talotekniikkamallin hyödyntäminen rakennettavuuden arvioinnissa edellyttää kuitenkin jatkotutkimuksia.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Tauriainen, Matti
Keywords
rakennettavuus, rakennettavuuden arviointi, tietomallinnus, mallintarkastus, buildability, buildability assessment, building information modeling, model checking
Other note
Citation