Tulospalkkaus suomalaisessa ulkoistetussa kiinteistöjohtamisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
21+10
Series
Abstract
Tulospalkkaus koskettaa useita yrityksiä ja sen käyttö on nykyään yleistä. Onnistuneella tulospalkkauksella yritys voi saada enemmän irti työntekijöistään ja saavuttaa näin kilpailuetua. Tulospalkkausta on tutkittu erilaisissa konteksteissa, mutta sen käyttö kiinteistöjohtamisessa ja erityisesti suomalaisessa ulkoistetussa kiinteistöjohtamisessa on jäänyt tutkimuksissa vähälle huomiolle, vaikka sen tutkimiselle on tarvetta. Tämä tutkielma täyttää aukon aiemmissa tutkimuksissa tutkimalla, soveltuuko tulospalkkaus suomalaiseen ulkoistettuun kiinteistöjohtamiseen. Tutkimuskysymykseen pyritään vastaamaan selvittämällä, millaisia vaikutuksia tulospalkkauksella on sekä, millaisia tulospalkkausjärjestelmiä on käytössä suomalaisessa ulkoistetussa kiinteistöjohtamisessa, mitkä ovat niiden havaitut vaikutukset ja miten suoriutumista voidaan mitata. Tutkimusmetodeina käytetään kirjallisuuskatsausta ja kvalitatiivista case-tutkimusta. Tutkielman tulokset osoittavat, että tulospalkkaus soveltuu valittuun kontekstiin, mutta se ei ole täysin haasteetonta. Tulospalkkauksen vaikutukset ovat kokonaisuudessaan positiivisia sekä teorian että empiiristen tutkimustulosten perusteella, mutta ongelmia aiheuttavat muun muassa tulospalkkauksen kaksitasoisuus ja hyvien kvantitatiivisten suoriutumismittareiden vähäisyys. Tutkielmassa kuitenkin esitetään kiinteistöjohtamisessa käytettyjä suoriutumismittareita, joista yleisimmiksi nousevat ylläpitokustannuksiin ja asiakastyytyväisyyteen liittyvät mittarit.
Description
Thesis advisor
Ala-Heikkilä, Virpi
Keywords
tulospalkkaus, suoriutumisen mittaaminen, kiinteistöjohtaminen, kiinteistötalous
Other note
Citation