Henkilöstöammattilaisuus yrityksen muiden toimijoiden puheessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2014
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
132
Series
Abstract
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET: Tutkimuksen tavoitteena on osallistua akateemiseen keskusteluun siitä, miten henkilöstöammattilaisuus nähdään yrityksen muiden toimijoiden silmin. Tutkimuksessani tarkastelen sitä, miten henkilöstöammattilaisuus rakentuu yrityksen muiden toimijoiden puheessa. Tutkin henkilöstöammattilaisuuden rakentumista niiden roolien kautta, jotka muut toimijat luovat henkilöstöammattilaisille puhuessaan heidän työstä. Tällöin tutkin mikä on kunkin roolin ydinosaaminen ja mitä lisäarvoa roolin nähdään tuovan. Samalla tarkastelen miten yrityksen muut toimijat asennoituvat henkilöstöammattilaisia kohtaan niissä eri tilanteissa, joissa kutakin roolia rakennetaan. Teoreettinen viitekehykseni pohjautuu henkilöstöammattilaisten asemaan ja rooleihin liittyvään aikaisempaan tutkimukseen ja roolien rakentumiseen sosiaalisen konstruktionismin kautta. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS: Tutkin henkilöstöammattilaisten roolien rakentumista muiden toimijoiden puheessa sosiaalisen konstruktionismin kautta. Tutkimusotteeni on kvalitatiivinen haastattelututkimus. Tutkimukseni empiirinen aineisto on koottu haastattelemalla talotekniikka-alalla toimivan Are Oy:n viittä henkilöstöammattilaista ja 12 toimihenkilöä loppukeväällä 2013. Haastattelut toteutin teemahaastatteluina, joihin olin valinnut tietyt teemat käsiteltäväksi etukäteen. Haastattelumateriaalin keruun ja sen litteroinnin jälkeen käytin sisällönanalyysiä apunani aineiston luokittelussa. Tutkimukseni eettisyys ja haastateltavien anonymiteetti ovat minulle tärkeitä asioita, joista pidin huolen koko tutkimusprosessin ajan. TUTKIMUKSEN TULOKSET: Tutkimukseni pohjalta voin sanoa, että henkilöstöammattilaisten työtä kohtaan on olemassa hyvin moninaista asennoitumista ja asennoituminen vaihtelee paljon eri tilanteissa. Haastatteluaineistosta konstruoin aineistolähtöisesti kolme roolia henkilöstöammattilaisuudelle; liiketoimintakeskeinen Henkinen tuki, asiakeskeinen Tarkka osaaja ja hallintokeskeinen Konserninyplääjä. Henkilöstöammattilaisuuden rakentumiselle yrityksen muiden toimijoiden puheessa ei ole löydettävissä vain yhtä vastausta, vaan henkilöstöammattilaisuus nähdään niiden tilanteiden kautta, joissa kulloinkin toimitaan. Näin ei ole olemassa yhtä universaalia kuvaa henkilöstöammattilaisuudesta tai heidän tekemästään työstä, vaan kuva muodostetaan aina uudelleen niiden tilanteiden perusteella, missä milloinkin toimitaan. AVAINSANAT: Henkilöstöammattilaisuus, roolit, roolien rakentuminen, sosiaalinen konstruktionismi
Description
Keywords
henkilöstöammattilaisuus, roolit, roolien rakentuminen, sosiaalinen konstruktionismi
Other note
Citation