Value-creating mechanisms of a digital follow-up application for cancer patients

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-01-22
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
74+2
Series
Abstract
This thesis examines the value-creating mechanisms of a digital cancer follow-up application. This thesis utilizes the mechanisms presented in the PROVE-IT-model, which is a conceptual model for evaluating digital health technologies, and analyzes which mechanisms are present in the empirical context. The economic potential of digital health interventions is widely recognized, and the effects on patients have been researched. However, the potentially cost-reducing mechanisms of digital health interventions from the professionals’ perspective have not been thoroughly studied. This thesis examines how a digital health intervention (DHI) affects the professionals’ work and thus creates value, value defined as the health outcomes achieved per money spent. The research was conducted through interviews of healthcare professionals. The empirical context is a gynecological cancer clinic in Turku University Hospital (TYKS). The interviews were analyzed qualitatively. The identified key mechanisms were improved coordination of work and optimized care level. The studied DHI improves coordination through reducing time restrictions of work, as the professionals have more chances to time their contacts and thus plan their work. The DHI helps in optimizing care level, as the application can effectively filter patients to either nurses or physicians according to symptoms. The coordination mechanism is closely connected to other mechanisms, such as reducing waste and supply management. This thesis suggests developing the PROVE-IT model to take into account the different levels of mechanisms and different aspects of coordination, both in individual professional’s and clinic’s levels. Practical implications of the thesis include features that are required from digital health interventions to create value, how these benefits can be actualized and what should be measured when analyzing the value of such digital health interventions.

Tämä diplomityö tutkii digitaalisen syöpäpotilaiden seurantasovelluksen arvoa tuottavia mekanismeja. Työ hyödyntää mekanismeja, jotka ovat kuvattu PROVE-IT-mallissa, joka on digitaalisten terveysteknologioiden arvioimiseen kehitetty malli. Työssä analysoidaan mitkä mekanismit ovat aktiivisia tutkimuksen empiirisessä kontekstissa. Digitaalisten terveysinterventioiden (DHI) taloudellinen potentiaali on laajasti tunnustettu, ja niiden vaikutuksista potilaiden terveyteen on tehty akateemisia tutkimuksia. Siitä huolimatta niitä mekanismeja, jotka mahdollistavat kustannussäästöt terveydenhuollon ammattilaisten puolelta ei ole tutkittu tarkasti. Tässä työssä tutkitaan kuinka DHI vaikuttaa ammattilaisten työhön ja siten luo arvoa. Arvo määritellään työssä saavutettujen terveyshyötyjen ja niihin käytettyjen kustannuksien suhteena. Tutkimus tehtiin haastattelemalla terveydenhuollon ammattilaisia. Empiirisenä kontekstina oli gynonkologian klinikka Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Haastatteluista kerätty data analysoitiin kvalitatiivisin menetelmin. Havaituista mekanismeista tärkeimmät olivat parantunut työn koordinointi sekä optimaalisempi hoidon taso. Tutkittu DHI parantaa koordinointia vähentämällä työn aikarajoitteita, ammattilaisilla ollessa enemmän mahdollisuuksia ajoittaa potilaskontaktit ja siten suunnitella työtään. DHI mahdollistaa paremman hoidon tason optimoinnin suodattamalla potilaskontaktit oireiden mukaan hoitajille ja erikoislääkäreille. Koordinaatio-mekanismi on läheisessä vuorovaikutuksessa muiden mekanismien kanssa. Tämä työ esittää kehitysehdotuksia PROVE-IT-malliin siten, että se kuvaisi mekanismien eri vaikutustasot ja koordinaation eri osa-alueet sekä yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten, että klinikan tasolla. Työ esittää digitaalisten terveysteknologioiden ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen arvon luomiseksi sekä kuinka nämä hyödyt voidaan saavuttaa. Lisäksi työ listaa mahdollisia mittareita kuvatun kaltaisten terveysteknologioiden hyötyjen todentamiseen.
Description
Supervisor
Lillrank, Paul
Thesis advisor
Tenhunen, Henni
Keywords
digital health intervention, CIMO, telemedicine, cancer care, mechanisms
Other note
Citation