Liuskekaasuvallankumouksen johdannaisvaikutukset Suomelle vaihtoehtoisissa tulevaisuusskenaarioissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-03
Department
Major/Subject
Henkilökohtainen sivuaine: Teollisuuden Ympäristö- ja Energiatekniikka
Mcode
MT9002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
125 + 2
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli selvittää Yhdysvaltojen liuskekaasuvallankumouksen ja liuskekaasutuotannon laajentumisen vaikutuksia Suomeen. Tarkoituksena oli saada käsitys siitä, miten suuresta ilmiöstä on kyse, mitkä ovat liuskekaasutuotannon seuraavat askeleet, mitä kaasutulevaisuuden näkymiä voidaan identifioida sekä mitä liiketoimintamahdollisuuksia ne tuovat erityisesti Suomelle. Diplomityö suoritettiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin projektina, tarkoituksenaan tuottaa hyödyllistä tietoa suomalaisille yrityksille ja päätöksentekijöille. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja alan toimijoiden haastatteluita Yhdysvalloissa ja Suomessa. Työssä tarkastellaan kaasutaloutta laaja-alaisesti myös uusiutuvien kaasujen näkökulmasta. Taustatyönä on perehdytty liuskekaasun tuotantomenetelmiin ja tuotannon vaikutuksiin ympäristöön, ilmastonmuutokseen sekä talouteen. Haastatteluilla Yhdysvalloissa selvitettiin vallitsevaa tilannetta ja kerättiin luotettavaa tietoa liuskekaasun tuotantoalueelta. Haastatteluilla Suomessa selvitettiin toimijoiden näkemyksiä liuskekaasusta sekä yritysten osaamisen yhtymäkohtia tuotantoon ja kaasun hyödyntämiseen. Työssä havaittiin liuskekaasutuotannon laajenevan jo tällä vuosikymmenellä muihin maanosiin ja lisäävän kaasun merkitystä primäärienergian lähteenä. Suomessa kaasun käyttömahdollisuudet kasvavat alkavan LNG-tuonnin myötä kaasuputkiston ulkopuolelle kaikille energiaa kuluttaville sektoreille. Tämä kasvattaa myös biopohjaisten uusiutuvien kaasujen käyttöä. Infrastruktuurin laajentuminen vie eteenpäin myös metaanitaloutta, jossa uusiutuvien energiamuotojen sähkö varastoidaan metaanina, jota pystytään hyödyntämään maakaasun tavoin. Työssä laadittiin kolme kaasutalouden skenaariota, joista jokaiseen tunnistettiin liittyvän runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Tulevaisuusskenaarioiden tarkasteluun liittyy aina epävarmuutta, sillä nyt käynnissä olevan kehityksen todelliset vaikutukset selviävät vasta niiden tapahtuessa. Kuitenkin, liuskekaasun havaittiin olevan merkittävä ilmiö ja suuri energiamarkkinoiden muutostekijä. Suunnitelmallisesti etenemällä, pystytään kaasuun siirtymisellä edistämään kustannustehokkaasti ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Kestävää tulevaisuutta kohti etenemiseen voidaan vaikuttaa tämän päivän valinnoilla ja lainsäädännöllä.

The objective of this Master’s Thesis was to clarify the effects of the United States’ shale gas revolution and the subsequent expansion of shale gas production on Finland. The purpose was to find out how big a phenomenon is at stake, what the next steps of shale gas production will be and gain insights about the role of gas as a future energy source. Finally, the idea is to identify business opportunities for Finnish companies in different future scenarios. Thesis was carried out as a project initiated by Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation, to provide Finnish companies and decision-makers valuable information about the on-going change. The research methods comprised a literature review and interviews of key players in Finland and United States. Thesis reviews the Gas Economy from a wide perspective including its possibilities for renewable energy sources. Shale gas production methods and the impact of the production on environment, climate change and economy were reviewed. The interviews carried out in United States were aimed at gaining reliable information on the current situation of on-going shale gas production. The interviews in Finland were carried out to survey the opinions of the relevant actors on shale gas and on the interfaces between Finnish know-how and shale gas production. It was found out that shale gas production will spread to other continents already before the end of this decade. This will increase the significance of gas as a primary energy source. Due to LNG-imports also the gas-usage possibilities in Finland will build-up outside the present pipeline network in all energy-consuming sectors. This increases the usage of bio-based renewable gases as well. The expansion of gas-utilizing infrastructure also drives countries towards the Methane Economy, where the electricity produced with renewable energy sources is stored as methane to be utilized as natural gas. Three scenarios for Gas future were composed and each one of them was identified to have a great deal of business opportunities for Finnish companies. Future scenarios have uncertainties, the real impact of the on-going development can only become certain once it has occurred. Nevertheless, Shale gas can be identified as a significant phenomenon and a game changer for the energy market. By proper selection of a strategy, gas can be the gateway to a cost-effective mitigation of the climate change. The choices and legislation of today can lead to a sustainable future.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Salokoski, Pia
Kyläkoski, Pirjo
Keywords
liuskekaasu, maakaasumarkkinat, LNG, ympäristövaikutukset, ilmastonmuutos, biokaasu, metaanitalous, liiketoimintamahdollisuudet, tulevaisuusskenaariot, shale gas, natural gas markets, LNG, environmental effects, climate change, biogas, methane economy, business opportunities, future scenarios
Other note
Citation