Hissikoneiston tasapainotuksen kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
92 s. + liitt.
Series
Abstract
Hissien liikenopeuden kasvu toteutetaan kehittämällä aiempaa nopeammin pyöriviä hissikoneistoja. Pyörimisnopeuden kasvu luo tarpeen hissikoneiston tasapainotuksen kehittämiselle. Tässä tutkimuksessa keskityttiin isojen hissikoneistojen tuotantolinjalla tehtävään staattiseen tasapainotukseen ja tutkittiin tarvetta dynaamiseen tasapainotukseen. Työssä kehitettiin dynaamisen tasapainotuksen toimintamallia nopeasti pyörivälle koneistolle ja tehtiin selvitys eri laitteistovaihtoehdoista. Työn kirjallisuusosiossa tutustuttiin pääasiallisesti sovelluskohteen kannalta olennaiseen jäykän roottorin tasapainotuksen teoriaan ja toteutukseen. Tasapainotuskoneiden katsauksessa kenttätasapainotuslaitteistoilla on suuri painoarvo. Tutkimuksen aikana kehitettiin myös omatekoinen kenttätasapainotuslaitteisto. Testien perusteella omatekoinen laitteisto on potentiaalinen vaihtoehto kenttätasapainotuksessa käytettäväksi. Testitasapainotuksilla vertailtiin kaupallisten laitteistovaihtoehtojen soveltuvuutta sovelluskohteeseen. Testien pohjalta arvioitiin lyhyesti myös laitteistojen käytettävyyttä. Samalla osoitettiin kenttätasapainotuksen tärkeys pyrittäessä pienentämään koneiston toiminnanaikaista värähtelyä. Testien perusteella annettiin suositukset tasapainotuksen kehittämiseksi.
Description
Supervisor
Kuosmanen, Petri
Thesis advisor
Pajala, Tauno
Keywords
rigid rotor, jäykkä roottori, balancing, tasapainotus, balancing machines, hissikoneisto, in-situ balancing, tasapainotuskone, field balancing, kenttätasapainotus, hoisting machinery, elevator machinery
Other note
Citation