Macroeconomic Calibration Methods in Loss Given Default Modelling

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-12
Department
Major/Subject
Systems and Operations Research
Mcode
SCI3055
Degree programme
Master’s Programme in Mathematics and Operations Research
Language
en
Pages
81
Series
Abstract
Financial institutions are required to perform credit loss provisioning under the International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) accounting standard by calculating expected credit losses (ECL). ECL is calculated using three risk parameters: the probability of default (PD), loss given default (LGD) and exposure at default (EAD). This thesis focuses on LGD, which describes the percentage loss when the counterparty goes into default. The objective of the thesis is to develop a framework for calibrating internal-ratings based LGD models for non-defaulted exposures to IFRS 9 ECL calculations. The calibration of the LGD model to IFRS 9 realized loss levels is discussed, and two methods for incorporating point-in-time macroeconomic scenario adjustments are presented. The first method models the loss rate time series with ordinary least squares (OLS) regression, and compares the loss rate scenario forecasts to the long-run average losses to obtain scenario scalars, which are used to directly adjust the LGD estimates. The second method models the growth rates of collateral values using OLS and expert judgement. The collateral values are typically used as input for the LGD model, because LGD is highly dependent on the ratio of the exposure and collateral values. The collateral values are adjusted for macroeconomic scenarios to indirectly adjust the LGD estimates. The framework is tested using simulated data sets that aim to describe the behaviour of a real residential mortgage portfolio. The results discuss how the presented models can be developed and incorporated into ECL calculations. The loss rate model adjustments perform well when the loss rates are influenced by macroeconomic factors. If the loss rate model is not applicable, the collateral value adjustments can be used instead. The effectiveness of the latter approach, however, depends on the underlying LGD model structure and the performance of collateral value forecasts. In summary, the framework can be used for calibrating LGD models into real ECL applications, and it can be also extended for other portfolios, defaulted exposures, and alternative modelling techniques.

Rahoituslaitosten on tehtävä luottotappiovarauksia laskemalla odotettuja luottotappioita (ECL) International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) tilinpäätösstandardin mukaisesti. ECL lasketaan käyttämällä kolmea riskiparametria: maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä (PD), tappio-osuutta (LGD) ja vastuun määrää maksukyvyttömyyden hetkellä (EAD). Tämä opinnäytetyö keskittyy LGD-parametriin, joka kuvaa prosentuaalista tappiota, kun vastapuolesta tulee maksukyvytön. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää viitekehys, jossa terveiden vastuiden sisäisiin luottoluokituksiin tarkoitettuja LGD-malleja kalibroidaan IFRS 9 ECL-laskentoihin, missä hyödynnetään makrotaloudellisia skenaarioita. Viitekehyksessä LGD-malli kalibroidaan vastaamaan IFRS 9:n mukaisia luottotappioita, ja kahta menetelmää tutkitaan makrotaloudellisten skenaarioden sisällyttämisestä LGD-estimaatteihin. Ensimmäisessä menetelmässä tappio-osuus aikasarjaa mallinnetaan lineaarisella regressiolla, ja mallin tuottamia skenaarioita verrataan pitkän aikavälin tappio-osuuksiin, joista saadaan kertoimet eri skenaarioille. Kertoimilla korjataan LGD-estimaatteja suoraan. Toisessa menetelmässä mallinnetaan vakuusarvojen kasvuasteita regressiolla ja asiantuntijaperusteisesti. Vakuusarvot toimivat tyypillisesti LGD-mallien syötteenä, koska LGD on vahvasti riippuvainen vastuun määrän ja vakuusarvojen suhteesta. Vakuusarvoja korjataan erilaisiin skenaarioihin, joka näkyy epäsuorasti LGD-estimaateissa. Viitekehystä testataan käyttämällä simuloitua dataa, joka pyrkii kuvaamaan todellista asuntolainasalkun käyttäytymistä. Tuloksissa kuvataan esitettyjen mallien kehitys ja soveltaminen ECL-laskennoissa. LGD-estimaattien korjaukset tappio-osuus aikasarjamallin avulla toimivat hyvin, kun tappioista löytyy riippuvuus makrotalousellisiin tekijöihin. Vakuusarvojen korjauksia voidaan käyttää, mikäli toimivaa aikasarjamallia tappio-osuudelle ei löydy. Vakuusarvojen korjausten tehokkuus kuitenkin riippuu LGD-mallin rakenteesta ja vakuusennusteiden toimivuudesta. Yhteenvetona voidaan todeta, että viitekehystä voidaan käyttää LGD-mallien kalibroimiseen ECL laskentoihin, ja jatkokehittää kattamaan erilaisia lainasalkkuja, maksukyvyttömiä vastuita sekä erilaisia menetelmiä.
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Thesis advisor
Jeskanen, Juuso-Markus
Keywords
loss given default, international financial reporting standard 9, calibration, regression, macroeconomic scenarios
Other note
Citation