Contracts in Agile Projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
(10) + 85 s. + liitt. 12
Series
Abstract
Agile software development has become a very attractive alternative in software development projects. Despite gaining success in software development projects, Agile projects cause difficulties in contract negotiations and contract creation. Contract conditions of traditional methodologies are not necessarily valid in agile methodologies; with respect to certain issues, traditional and agile processes are radically different. Agile software development supports continuous change and responding to alterations of requirements that stem from business value changes. Creating contract conditions with a changing scope is very challenging, and it is difficult to create a contract with changing contract conditions. In Agile projects, one never knows in the beginning how much the development project is going to change as it progresses. This research investigated how well contracts of traditional projects adapt to agile projects. The research consisted of a survey and a literature review of the traditional and agile project model. The need for contract amendments was based on the differences between the models and on their influence on contract conditions. The research questions revealed the crucial properties of the agile project model, which require contract amendments. An active product owner is one of the most important success factors of an agile project. Both parties have to be aware of their respective duties and responsibilities. Role descriptions, change management and clear description of acceptance criteria in the contract and the project guarantee a successful project. In addition, the contract termination conditions of an agile project should be clarified.

Ketterästä ohjelmistokehityksestä on tullut hyvin vetovoimainen vaihtoehto ohjelmistokehitysprojekteissa. Menetelmää on alettu soveltamaan projekteihin, mutta ketterien projektien sopimusvaihe on haastava. Ketterä ohjelmistokehitys tukee jatkuvaa muutosta ja vaatimustenhallinnan reagointia muuttuviin liiketoiminnan olosuhteisiin. Muuttuvia ehtoja on kuitenkin vaikea kirjata sopimukseen, sillä alussa ei tiedetä, kuinka paljon kehitysprojekti tulee edetessään muuttumaan. Tässä työssä tutkittiin perinteisten sopimusten soveltuvuutta ketteriin projekteihin. Tutkimus koostui kyselytutkimuksesta sekä ketterää ja perinteistä projektimallia käsittelevästä kirjallisuuskatsauksesta. Sopimuksen muutostarpeet perusteltiin mallien erilaisuudella ja sen vaikutuksella sopimusehtoihin. Tutkimuskysymysten avulla löydettiin ketterän projektimallin keskeiset ominaisuudet, jotka edellyttävät sopimusmuutoksia. Huomattiin, että aktiivinen tuotteenomistaja on elintärkeä ketterän projektin onnistumisen kannalta ja vastuiden ja roolien kuvauksien tulee olla sopimusosapuolten tiedossa. Roolikuvaukset, muutostenhallinta ja hyväksyntäprosessien selkeä määrittely sopimuksessa ja projektissa takaavat ketterän projektin onnistumisen. Myös sopimuksen irtisanomista tulee selkeyttää ketterän projektin ehdoissa.
Description
Supervisor
Laine, Juha
Thesis advisor
Aalto, Timo
Keywords
agile, ketterä, project, projekti, contract, sopimus, Scrum, Scrum, XP, XP, requirement, vaatimus, product owner, tuotteen omistaja
Other note
Citation