Kylä komiaksi - Kauhajoen keskustan kehittämissuunnitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 Ark A folio
Date
2014
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
104 s.
Series
Abstract
Kauhajoki is a town of14 000 inhabitants located in Southern Ostrobothia, Finland. Kauhajoki faces the same challenges as many other small towns in Finland. This master's thesis focuses particularly on structural change in grocery retailing and an ageing population. The thesis examines how these changes affect the identity and image of a small town. The population in Kauhajoki is not expected to diminish significantly, but demographic changes are imminent: by 2040 the amount of 15-74 -year-olds is expected to drop by 2 000, while the amount of over 75-year-olds will simultaneously rise by as many. The centre of the town is at a historical crossroads, as living there will be an attractive to an ageing population. The competition for working-age residents is heating up, as similar small towns aim to differentiate themselves. Simultaneously, a centralization of agriculture and a move towards other sectors of the economy are ongoing. The service sector gains importance as the population ages. Recent decades have favoured the centralization of retail, but now people are starting to notice the negative consequences it may have. This has seen a rising interest in local produce and services. The rise in oil prices foreshadows a post-car era, in which an appreciation for one's immediate surroundings, walkability, cycling and a clean environment will be key values. The analysis part of the thesis focuses on the role of Kauhajoki in Southern Ostrobothnia, its landscape features as well as the development of the region and local architectural history. The townscape of centre area has been carefully studied and analysed. This analysis identifies several spatial incongruities, to which a solution is sought in the design part of the thesis. The design aims to develop the center as a densely built and attractive place for living and doing business. The needs of particularly elderly people have been taken into account by implementing a walkable scale with easily accessible services. The most important aspects of the Kauhajoki townscape are the river that runs through the centre as well as some local landmark buildings. Emphasizing these features strengthens local identity. The studied area is approximately 460 hectares and the more detailed planning area is approximately 47 hectares. Three structural models have been used to study the focus of the town centre. In addition, a plan has been made for the densification of the centre and nearby areas. A concept for the city centre has been developed and the blocks in the centre studied in two versions of varying density. The most important public spaces have been designed in more detail. The town of Kauhajoki has commissioned this master's thesis and it will serve as the basis for designing a new partial master plan. On a more general level the thesis gives the reader an understanding of the range of problems small towns in Finland face today and in the future as well as some of the urban planning tools which can be used to highlight the authentic features and unique identity of a place.

Kauhajoki on etelä-pohjalainen kaupunki, jossa asuu noin 14 000 ihmistä. Kauhajokea koskettavat samanlaiset haasteet kuin monia muitakin suomalaisia pikkukaupunkeja. Tämä diplomityö nostaa niistä erityisesti esille vähittäiskaupan rakennemuutoksen ja väestön ikääntymisen. Työssä pohditaan, miten nämä muutokset vaikuttavat pikkukaupungin identiteettiin ja imagoon. Kauhajoella väestö ei juuri vähene, mutta suurin muutos tullee olemaan väestörakenteessa: 15-74 -vuotiaiden ennustetaan vähenevän noin 2000:lla ja yli 75 -vuotiaiden lisääntyvän noin 2000:lla vuoteen 2040 mennessä. Kaupungin keskusta on historian taitekohdassa, jossa väestön ikääntyminen saanee muuttovirran kääntymään kohti keskustaa. Kilpailu työikäisistä asukkaista kiihtyy, kun monet vastaavanlaiset pikkukaupungit hamuavat erityisyyttä ja erottumista muista. Samaan aikaan maatalouden harjoittaminen keskittyy harvemmalle toimijalle ja elinkeinot siirtyvät enenevässä määrin muille aloille. Palveluala voimistuu väestön ikääntyessä. Viimeisen vuosikymmenen aikana trendinä on ollut kaupan keskittyminen suuriksi yksiköiksi, mutta ihmiset ovat jo alkaneet huomata siitä seuraavia negatiivisia ilmiöitä. Paikallisuutta arvostetaan enemmän kuin ennen. Öljyn hinnan nousu ja huoli maapallon tulevaisuudesta ennustelee jo post-auto -aikaa, jolloin lähiympäristön arvostus, kävely, pyöräily ja puhtaus saavat arvostusta. Diplomityön analyysiosiossa perehdytään Kauhajoen merkitykseen Etelä-Pohjanmaalla eri näkökulmista, alueen historiaan ja maisemarakenteeseen sekä paikallisen rakennustaiteen historiaan. Keskustan osalta on tehty perusteellinen kaupunkitilallinen analyysi. Kaupungin keskustassa on monia kaupunkitilallisia epäjohdonmukaisuuksia, joihin diplomityössä etsitään ratkaisua. Suunnitelman tavoitteena on kehittää keskusta tiiviiksi ja houkuttelevaksi asumisen ja liiketoiminnan paikaksi, jossa erityisesti ikääntyvän väestön tarpeet on huomioitu kävely-ystävällisellä mittakaavalla sekä palveluiden läheisyydellä. Kauhajoen keskustan tärkeimpiä kaupunkikuvallisia aiheita ovat keskustan läpi kulkeva joki ja paikalliset maamerkkirakennukset. Niiden korostaminen kehittää paikallisidentiteettiä positiiviseen suuntaan. Tarkastelualue on laajuudeltaan noin 460 hehtaaria ja tarkempi suunnittelualue on noin 47 hehtaaria. Suunnitelmaosuus koostuu kolmesta keskustan painopistettä tutkivasta rakennemallista, keskustan ja sen lähialueiden tiivistämissuunnitelmasta, keskustan konseptisuunnitelmasta, keskustakortteleiden massamalleista, joihin sisältyy kaksi versiota eri tehokkuuksin, sekä tärkeimpien julkisten ulkotilojen tarkemmista suunnitelmista. Diplomityö on tehty Kauhajoen kaupungin toimeksiantona. Työtä käytetään uuden osayleiskaavan suunnittelun pohjana. Yleisemmällä tasolla diplomityö antaa lukijalleen käsityksen siitä, millaisia suomalaisten pikkukaupunkien ongelmat ovat nykyään ja tulevaisuudessa sekä siitä, mitä kaupunkisuunnittelullisia keinoja on mahdollista käyttää paikan erityispiirteiden, aitouden ja identiteetin korostamiseen.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Nummijärvi, Marketta
Keywords
pikkukaupunki, kaupunkitila, ikääntyvä väestö, elävöittäminen, small town, townscape, ageing population, rejuvenation
Other note
Citation