Internet-standardointi: Osallistuja-analyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2009
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
[8] + 87
Series
Abstract
Tässä diplomityössä tarkastellaan tieto- ja viestintätekniikka-alan (ICT) standardointityötä. Tutkimme erityisesti Internet-standardointia. Aikaisempi tutkimus osoittaa, että standardit luovat perustan teknologioiden yhteentoimivuudelle ja, että ne mahdollistavat sekä tietojen että informaation välittämisen järjestelmien välillä. Standardit toimivat siten edesauttajina ja katalyytteinä, joista on sekä taloudellista että teknistä hyötyä. Aikaisemmat tutkimukset osittavat myös, että usean johtavan toimijan ydinstrategiaan kuuluu nykyään standardien kehitystyöhön osallistuminen. Osallistuminen standardointityöhön saattaa myös olla avain tulevaan kaupalliseen menestykseen. Tässä työssä tutkimme ensisijaisesti mikä Internet-standardoinnin menestyksen mittari ja perustaso on. Vertailemme myös tiettyjen yhtiöiden standardointipanostuksia ja niitten yhteyttä yhtiöiden kaupalliseen menestykseen. Lisäksi tutkimme myös erikseen suomalaisten toimijoiden saavutuksia IETF:ssä. Kirjallisuuskatsauksessa otamme tarkemmin esille, missä, miksi ja miten ICT-alan standardeja kehitetään. Selvitämme myös tutkimus- ja kehitystyön yhteyttä standardointiin sekä määritämme motivaatioita standardointityöhön osallistumiselle. Osana tätä diplomityötä suunnittelemme ja kehitämme ohjelmiston sekä tietokannan joka antaa meille mahdollisuuden tallentaa, käsitellä ja tutkia useita eri Internet Engineering Task Force:n (IETF) työprosesseja ja -dokumentteja. Hyödyntämällä tietokantaamme ja kehitettyä ohjelmistoa voimme mitata ja analysoida useita IETF:n standardointiprosessin näkökulmia ja myös tutkia lähemmin siihen osallistuvia yrityksiä. Tuloksemme osoittavat, että Suomen ICT-klusterin aikaansaannokset IETF:ssä ovat verrattain hyvät. Lisäksi voimme todeta, että Cisco:n saavutukset voidaan pitää menestyksen mittarina lähes kaikkia IETF:n standardointityön osa-alueita tarkasteltaessa. Tulostemme perusteella ehdotamme myös, että osallistujien kaupallisella ja standardointityön menestyksellä on yhteys.

This thesis examines standards-setting in the Information and Communications Technology (ICT) industry. Special attention is given to Internet standardization. Previous research suggest that standards lay the ground for compatibility, interoperability, and interchange of data in the ICT field. Standards thus function as enablers and accelerators with both economical and technological benefits. Previous research also suggests that participating in standards development and influencing the outcome by contributing to the standardization process have become core strategic choices of many leading players. Participating in the development of a winning standard can be critical to later business success. In this thesis we will therefore aim to clarify what the benchmark for success in Internet standardization is. We also compare selected organizations' standardization activities to figures measuring their success on the marketplace. The standardization achievements of the Finnish ICT cluster are also given extra attention. Our literature study elaborates on how, why, and where ICT standards are developed. The relationship between Research and Development (R&D) and ICT standardization is clarified and we also establish motivations for participating in the standards development process. As a part of this thesis we design and create a database that enables us to retrieve and process all working documents related to the Internet Engineering Task Force (IETF) standardization process. Using the database and custom tools created for this task allows us to measure and analyze several aspects of the IETF standardization process and the participants active therein. The results suggest the Finnish ICT cluster has performed comparatively well within the IETF, that Cisco's achievements can be considered the benchmark for success regarding virtually all aspects of IETF standardization, and that there is a linkage between participants' success in standardization and their merits on the marketplace.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Ali-Vehmas, Timo
Keywords
Internet, Information and Communications technology (ICT), standard, standardization, Internet Engineering Task Force (IETF), Finnish ICT Cluster, Internet, tieto- ja viestintätekniikka (ICT), standardi, standardointi, Internet Engineering Task Force (IETF), ICT-klusteri Suomi
Citation